“สมเด็จพระมหาธีราจารย์-ปลัดมท.” รวมพลังน้อมนำแนวพระราชดำริ “บวร” เอามื้อสามัคคีปลูกต้นไม้ เนื่องใน “วันดินโลก

สมเด็จพระมหาธีราจารย์เมตตาเป็นประธานสงฆ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานฝ่ายฆราวาส รวมพลังน้อมนำแนวพระราชดำริ “บวร” เอามื้อสามัคคีปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา ถวายพระราชกุศลฯ เนื่องใน “วันดินโลก ปี 2565 (World Soil Day 2022)” ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม “ธมฺมรํสี” เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 15:00 น. ณ ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรม “ธมฺมรํสี” ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ในโครงการปลูกต้นไม้ โคก หนอง นา ป่าสมุนไพรเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม และวันดินโลก โดยได้รับเมตตาจากพระสังฆาธิการในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกิจกรรม โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ นางวันเพ็ญ มังศรี นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายวสันต์ ชิงชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายวิเชียร วิริยประสิทธิ์ ไวยาวัจกรวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม อาจารย์ปรีดา ตั้งตรงจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์แผนโบราณ วัดพระเชตุพนฯ  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเพชรบุรี นายอำเภอ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน จิตอาสาพระราชทาน ภาคีเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมในงาน

โอกาสนี้ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วถวายสักการะเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ แสดงสัมโมทนียกถา เสร็จแล้ว เป็นการมอบเวชภัณฑ์-ถุงยังชีพแก่ประชาชนในพื้นที่ และร่วมกับผู้ร่วมงานเอามื้อสามัคคีปลูกต้นไม้ห่มดิน อาทิ ต้นรวงผึ้ง ต้นกฤษณา ต้นสมอ ต้นกันเกรา และปล่อยพันธุ์ปลาบริเวณแปลงโคก หนอง นา ในพื้นที่

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ตนรู้สึกปีติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ได้เมตตาเดินทางมาเป็นประธานในโครงการปลูกต้นไม้ โคก หนอง นา ป่าสมุนไพรเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม และวันดินโลก ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจ และทุ่มเทของภาคีเครือข่ายซึ่งมีคณะสงฆ์เป็นหลักชัยในการน้อมนำพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” ด้วยทรงน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาต่อยอดขยายผลและพระราชทานผ่านส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งพระบรมราชโองการ องค์ที่ 2 คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในการฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรัพยากรดิน อันเป็นสิ่งที่มีค่า ก่อกำเนิดเกิดทุกสรรพสิ่ง ทำให้มนุษย์และสัตว์น้อยใหญ่ได้มีข้าว ปลา พืชพันธุ์ ธัญญาหารไว้รับประทาน และมีที่อยู่อาศัยที่พักพิง อันสอดคล้องกับพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “มหาราชผู้ยิ่งใหญ่ ผู้เปี่ยมไปด้วยเมตตาธรรม” ที่ได้พระราชทาน “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และโครงการพระราชดำริที่ฟื้นฟูดิน น้ำ ลมไฟ เพื่อยังประโยชน์ให้เกิดความสุขกับพวกเรา จำนวนมากกว่า 5,151 โครงการ จนกระทั่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations: FAO) ได้กำหนดให้วันพระบรมราชสมภพของพระองค์ท่าน คือ วันที่ 5 ธันวาคม เป็น “วันดินโลก” อันเป็นวันสำคัญของโลก เพราะพระบาทสมเด็จพระบรมชนาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเผยแผ่องค์ความรู้ และแนวทางในการให้พวกเราทุกคนและคนทั่วทั้งโลกได้ให้ความสำคัญกับ “ดิน” ว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ เพราะดินคือแหล่งผลิตอาหาร เป็นที่มาของรากฐานระบบนิเวศที่เอื้อเฟื้อ ทำให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ และทำให้สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำมีชีวิตเป็นปกติ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ กล่าวต่ออีกว่า ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรม “ธมฺมรํสี” เป็นที่ธรณีสงฆ์ของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ก่อตั้งขึ้นโดยพระอาจารย์มนัส ธมฺมรํสี ที่ท่านได้อุทิศที่ดินถิ่นกำเนิดที่ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี แห่งนี้ อันเป็นมรดกตกทอดจากโยมบิดามารดา จำนวน 39 ไร่เศษ สร้างสถานปฏิบัติธรรม มีเสนาสนะ คือ ศาลาปฏิบัติธรรม 1 หลัง กุฎีสงฆ์ 12 หลัง ที่พักผู้ปฏิบัติธรรม โรงครัว ห้องสุขา และบ่อน้ำบาดาล ซึ่งหลังจากพระอาจารย์มนัสถึงมรณภาพ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2552 คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนได้เข้ามาดูแลเมื่อครั้งสมัยที่ท่านเจ้าคุณพระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสฺสานุกโร ป.ธ.4) อดีตเจ้าอาวาสรูปที่ 14 และท่านเจ้าคุณพระธรรมรัตนากร (สีนวล ปญฺญาวชิโร ป.ธ.9) อดีตเจ้าอาวาสรูปที่ 15 โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลปรับปรุงพัฒนาและซื้อที่ดินเพิ่มเติมร่วมกับมูลนิธิ “ทุนพระพุทธยอดฟ้า” ในพระบรมราชูปถัมภ์ วัดพระเชตุพน และมูลนิธิสังเค็ตสมเด็จพระสังฆราช ปุ่น ปุณฺณสิริ ปัจจุบันมีเนื้อที่ 17 ไร่เศษ สภาพพื้นที่แห้งแล้งเป็นดินทราย ซึ่งได้มีการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่โดยปรับปรุงดินด้วยการขุดบ่อน้ำ ปลูกต้นไม้หลากหลายชนิดจำนวนหลายพันต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความร่มรื่น และทำให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้พันธุ์พืชที่หลากหลายในอนาคต ปัจจุบันมีพระเทพวชิรโมลี (ทองใบ ปุณฺโณภาโส) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นประธานคณะกรรมการดูแลศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรม “ธมฺมรํสี” และได้ดำเนินการมาเป็นลำดับร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน และชุมชนในพื้นที่ ปลูกต้นไม้ไปแล้วหลายชนิดจำนวนหลายพันต้น

“โครงการปลูกต้นไม้ โคก หนอง นา ป่าสมุนไพรเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม และวันดินโลกในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยร่วมกับมูลนิธิ “ทุนพระพุทธยอดฟ้า” ในพระบรมราชูปถัมภ์ วัดพระเชตุพน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และภาคีเครือข่ายชุมชนในพื้นที่ โดยดำเนินการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เป็นที่ศึกษาเรียนรู้ประจำท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องตามแนวทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกด้วย จึงขออนุโมทนาและขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ได้ให้การอุปถัมภ์สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และขอให้จังหวัดเพชรบุรี และพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบุรี ได้ทำให้พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่แห่งความยั่งยืน เพื่อลูกหลานได้มีพื้นที่ที่สมบูรณ์ มีอากาศที่บริสุทธิ์ อยู่บนโลกใบเดียวนี้อย่างนานแสนนาน” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าว
จากนั้น เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ได้กล่าวสัมโมทนียกถาอรรถาธิบายพลังการมีส่วนร่วมตามหลัก “บวร” ใจความโดยสังเขปว่า การรวมพลังตามหลัก “บวร” เป็นแนวทางตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ที่ทรงนำจุดเด่นของสถาบันทางสังคมที่มีอยู่ในสังคมไทยมาแต่อดีต อันได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน และราชการ โดยเฉพาะวัด ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจและศูนย์กลางของชุมชน เป็นพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ในสังคมที่สำคัญ ทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการพัฒนา ตัดสินใจ แก้ปัญหาตนเองและชุมชน กำหนดแผนแม่บทชุมชน ด้วยการร่วมกันคิด สร้าง และบริหารจัดการชุมชนของคนในท้องถิ่นที่ร่วมกันเป็นเจ้าของ ดังนั้น โครงการโคก หนอง นา ป่าสมุนไพร จึงเป็นการจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นพื้นที่ผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้น ๆ หรือเรียกว่า “ภูมิสังคม” ดังนั้น โคก-หนอง-นา จึงเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน

“ขออนุโมนาสาธุการชื่นชมท่านสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย คณะผู้บริหาร คณะกรรมการ และหน่วยงานราชการทุกหน่วยงาน ที่มีความเสียสละ ส่งเสริม สนับสนุน ปฏิบัติศาสนกิจด้าน การสาธารณสงเคราะห์ตลอดมา อนึ่ง งานพัฒนาศูนย์ปฏิบัติธรรม “ธมฺมรํสี” จังหวัดเพชรบุรี สามารถดำเนินไปได้ด้วยดี ดังที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้ ก็เพราะอาศัยความเอาใจใส่ ความเสียสละของพระเถรานุเถระ คณะทำงาน และพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ขอเราทั้งหลายได้อิ่มเอิบใจร่วมกัน ในการช่วยกันสืบทอดพระพุทธศาสนา ให้วัฒนาสถาพรโดยยิ่งขึ้นไป และขออำนวยพรให้ทุกท่านเจริญรุ่งเรืองในพระธรรมวินัย มีความผาสุวิหารธรรม ร่มเย็น เป็นสุขสวัสดีภายใต้ร่มบารมีธรรมแห่งสถาบันชาติ สถาบันพระพุทธศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดกาลเป็นนิตย์เทอญ” เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กล่าวอนุโมทนาในช่วงท้าย