สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พระธรรมมังคลาจารย์ (ประยงค์ ปิยะวัณโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดโสธรวรามวรวิหาร

เมื่อวันที่ 26 ม.ค.64  เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ)  เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เป็นประธานพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ  พระธรรมมังคลาจารย์ (ประยงค์ ปิยะวัณโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร และที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒ ในพิธีเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร และเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลางและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ร่วมพิธี และพระมหาเถระ พระเถระ ร่วมแสดงปลงสังเวช สรงน้ำศพ พร้อมสาธุชนร่วมสรงน้ำศพพระเดชพระคุณพระธรรมมังคลาจาย์ด้วย

 

      

 

ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่หน้าโกศศพพระธรรมมังคลาจารย์ วิ. อดีตเจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม และอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒ ณ ศาลาเอนกประสงค์(ริมน้ำ) วัดโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

ในพิธีนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้อ่านประกาศเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา แต่งตั้งรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโสธรวรรามวรวิหาร จากนั้น เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ)  เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก มอบตราตั้งรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม

ประวัติโดยสังเขป

พระเทพรัตนมุนี (สุรชัย สุรชโย ป.ธ.๗) เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร

#บรรพชาและอุปสมบท #บรรพชา ณ.วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร  โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)  ครั้นดำรงสมณศักดิ พระพรหมคุณาภรณ์  เป็นพระอุปัชฌาย์  จากนั้นสามเณรสุรชัยได้คอยปรนนิบัติ รับใช้สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)  และศึกษาพระธรรมวินัยควบคู่กันไปด้วย

#อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๑  ณ พระอุโบสถ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระพรหมคุณาภรณ์  เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาว่า สุรชโย

#การศึกษา นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม ๗ ประโยค ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)

#เกียรติคุณ

พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้รับถวายพุทธศาสตรบัณฑิต

สาขาพุทธศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

#ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๘ เป็น รองเจ้าคณะภาค๑๒

พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ เป็น เจ้าคณะภาค ๑๒

พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็น ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๒

พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร

#สมณศักดิ์

พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น เปรียญธรรม ๗ ประโยค

พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น พระครูปลัดสัมพิพัฒนธุตาจารย์

ฐานานุกรมในสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)

๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ

ที่ พระปัญญาวชิราภรณ์

๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช

ที่ พระราชปัญญาโสภณ ตรีปิฎกวราลงกรณ์

มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ

ที่ พระเทพรัตนมุนี ศรีศาสนกิจสุนทร ตรีปิฎกวราลงกรณ์

มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

………………………..

ที่มา. https://sangkhatikan.com

ข้อมูลภาพ : เพจ พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย

………………………..