สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จ พระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานน้ำหลวงสรงศพสมเด็จพระญาณวชิโรดม

ณ วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนท์วิหาร อาคารบุญญาวาสวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 17.42 น. สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานน้ำหลวงสรงศพสมเด็จพระญาณวชิโรดม วิริยังค์ สิรินฺธโร เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล และประธานกรรมการคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศแคนาดา

 

เวลา 17.42 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารบุญญาวาส วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร เขตพระโขนง พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ สมเด็จพระญาณวชิโรดม วิริยังค์ สิรินฺธโร ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพวงมาลาส่วนพระองค์ที่หน้าโกศศพ พร้อมกันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม และโปรดให้เชิญพวงมาลาพระราชทาน และพวงมาลาประทานไปวางที่หน้าโกศศพด้วย

สมเด็จพระญาณวชิโรดม เดิมชื่อ วิริยังค์ บุญฑีย์กุล เป็นบุตรของขุนเพ็ญภาษชนารมณ์ กับนางมั่น บุญฑีย์กุล เกิดเมื่อวันที่ 7 ม.ค. พ.ศ. 2463 จบชั้นประถมปีที่ 4 จากนั้นบรรพชา เมื่อปีพ.ศ. 2478 ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร จ.นครราชสีมา ได้ติดตามหลวงปู่กงมา จิรปุญฺโญ ออกธุดงค์ตามป่าเขาลำเนาไพร เพื่อแสวงหาที่วิเวก ต่อมาในปีพ.ศ. 2484 ได้อุปสมบท ณ วัดทรายงาม จ.จันทบุรี และได้ติดตามหลวงปู่กงมา เดินธุดงค์ไปยังที่ต่างๆ เป็นเวลา 8 ปี และมีโอกาสพบกับพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต โดยหลวงพ่อวิริยังค์ ได้เป็นอุปฐากรวม 9 ปี ได้เดินธุดงค์กับพระอาจารย์มั่น เรียนธรรมะอันลึกซึ้งจนได้เผยแผ่คำสอนแก่สาธารณชนในหนังสือมุตโตทัย

สมเด็จพระญาณวชิโรดม ได้สร้างวัดทั้งในประเทศ และประเทศแคนาดา ตลอดจนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน โรงพยาบาล วิทยาลัยสงฆ์ มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ ดำรงตำแหน่งสำคัญเช่น เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2506 จนถึงปัจจุบัน ประธานกรรมการคณะสงฆ์ประเทศแคนาดา ตั้งแต่พ.ศ.2543 ถึงปัจจุบัน และมีผลงานการประพันธ์เช่น มุตโตทัย บันทึกคำสอนของพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ประวัติพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ ชีวิตต้องสู้ และคุณค่าของชีวิต

สมเด็จพระญาณวชิโรดม ถึงแก่มรณภาพด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สิริอายุ 100 ปี 80 พรรษา ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน โกศ มณฑป พร้อมเครื่องประกอบเกียรติยศ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด