สมาคมแม่บ้านมหาดไทย จัดพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด 76 จังหวัด เพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตามโครงการ “จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567”

สมาคมแม่บ้านมหาดไทย จัดพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด 76 จังหวัด เพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตามโครงการ “จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567”
วันนี้ (21 มิ.ย. 67) เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ เป็นประธานพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามโครงการ “จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งมี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ โดยมี นางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย นายประสพโชค อยู่สำราญ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองอธิบดีกรมการปกครอง นายเอกวิทย์ มีเพียร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางชุลีพร เตรัตน์ นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นางอรจิรา ศิริมงคล นางกัญญา จุนถิระพงศ์ อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ทั่วประเทศ ผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สื่อมวลชน และภาคีเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทยและสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก
โอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ถวายธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ใจความสำคัญว่า กระทรวงมหาดไทยและสมาคมแม่บ้านมหาดไทย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการ ด้วยพระวิริยอุตสาหะ เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด ศาสตร์ของพระราชา แห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงตั้งพระราชหฤทัยมั่น ในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ให้แก่อาณาประชาราษฎร์อย่างยั่งยืน และเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และแสดงความจงรักภักดี สมาคมแม่บ้านมหาดไทย จึงได้จัดทำโครงการ “จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” จากนั้น นำผู้ร่วมพิธีขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จบแล้ว ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย กล่าวอาเศียรวาทราชสดุดี “6 รอบพระชนมพรรษามหาวชิราลงกรณ” แล้วผู้ร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา
ด้าน ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้กล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ใจความว่า เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 สมาคมแม่บ้านมหาดไทย และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ทุกจังหวัด พร้อมด้วย สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยทั่วประเทศ และพสกนิกรทั่วประเทศ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างหาที่สุดมิได้ จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการ “จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” โดยดำเนินการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ ที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 133 รายการ ครอบคลุมพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ อาทิ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนพร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูล เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ เป็นต้น เพื่อเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลในการให้การรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการสืบสานพระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุข และเป็นการช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ยากไร้ในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ และยังประโยชน์ในการเพิ่มความสามารถด้านการช่วยเหลือประชาชนได้มากยิ่งขึ้น
ในช่วงท้าย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวขอบคุณนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และกล่าวพบปะผู้ร่วมพิธี โดยกล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่ยิ่งใหญ่มาก เพราะเราทุกคนได้ร่วมกันปฏิบัติตามหลักธรรมอันเป็นมงคล หรือมงคล 38 ประการในข้อที่ 3 คือ การบูชาบุคคลที่ควรบูชา อันหมายถึง การแสดงความเคารพบุคคลที่เรานับถือ ยกย่อง เลื่อมใสในบุคคลคนนั้น แบ่งออกเป็น 2 อย่างคือ 1. อามิสบูชา คือ การบูชาด้วยสิ่งของ ด้วยทรัพย์สิน และ 2. ปฏิบัติบูชา คือ การบูชาด้วยการลงมือทำ การเจริญสมาธิภาวนา อันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าอามิสบูชา โดยในวันนี้ สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ภายใต้การนำของท่านนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้ร่วมกันในการปฏิบัติบูชาที่ถือเป็นการปฏิบัติบูชาที่มีความสำคัญยิ่ง เพราะเป็นการบูชาองค์พระมหากษัตริย์ผู้เจริญด้วยทศพิธราชธรรม ด้วยการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เจ็บป่วย ซึ่งสมาคมฯ ได้ร่วมกับทั้ง 76 จังหวัดภายใต้การนำของประธานแม่บ้านมหาดไทยทำการสำรวจว่า โรงพยาบาลในพื้นที่ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ใด โดยในแต่ละพื้นที่ก็จะมีความแตกต่างหลากหลายไปตามความต้องการของแต่ละโรงพยาบาลตามภูมิสังคมที่ตั้ง
“การที่เราช่วยโรงพยาบาลได้ตรงจุด ตรงตามปัญหาความขาดแคลน ก็จะส่งผลดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ ในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ เยียวยาดูแลให้บังเกิดผลดีกับผู้รับบริการอย่างยิ่งยวด อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงการบำบัดรักษาโรคอันเป็นความทุกข์ยากของประชาชน ตั้งแต่ครั้งดำรงพระอิสริยยศที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร จึงทำให้เกิด “โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช” ขึ้นในถิ่นทุรกันดารห่างไกล และในช่วงสถานการณ์โควิด-19 พระองค์ได้พระราชทานเครื่องมือแพทย์ สิ่งของที่จำเป็น และพระราชทรัพย์ อย่างต่อเนื่อง” นายสุทธิพงษ์ กล่าวเพิ่มเติม
นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่ออีก ขอเป็นตัวแทนชาวมหาดไทยอนุโมทนาบุญกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และมั่นใจว่า สิ่งที่พวกเราทุกคนทำนี้ เป็นการสนองพระราชปณิธานที่พระองค์ทรงเพียรพยายามในการกระตุ้นเตือนให้สังคมเกิดการตื่นตัว และมีบุคคลประเภทนี้เพิ่มมากขึ้น นั่นคือ ผู้มีจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ ถือเป็นต้นแบบของการทำความ ดี ด้วยหัวใจ ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยแท้ และนอกจากนี้ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ยังมีความตั้งใจจะร่วมกับแม่บ้านมหาดไทยทุกจังหวัด จัดหาเครื่องมือกระตุ้นหัวใจ เพื่อกู้ชีพให้กับผู้ที่เคราะห์ร้าย ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้น ด้วยการมีเครื่องมือ AED จึงถือเป็นกุศลกรรมที่แม้จะยังไม่ลงมือทำ แต่ตนมั่นใจว่า บัดนี้ได้เกิดบุญกุศลเพิ่มพูนทวีจากการที่เราจัดหาเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลทั้ง 76 จังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติขึ้นอีกส่วนหนึ่งเป็นเท่าทวีคูณ แค่เรามีใจคิดเป็นกุศลก็เกิดบุญแล้ว
“ขอให้ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดทุกจังหวัดได้มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์คุณงามความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในทุกโอกาสอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อสนองพระราชดำรัส “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ ประเทศชาติจะมั่นคงได้ ประชาชนต้องมีสุขภาพทางกายที่แข็งแรง คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยต้องเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้เท่าเทียมกัน และช่วยกันสืบสาน “หน้าที่ของแม่บ้านมหาดไทย” เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน แบ่งเบาพระราชภาระให้เพิ่มทวีมากขึ้นตามลำดับ ทำให้ประชาชนมีความสุขกาย สุขใจ และทำให้องค์กรแม่บ้านมหาดไทยเป็นองค์กรที่มีชีวิต เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง ที่บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ขับเคลื่อนงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพื่อที่จะทำให้เกิดการรับรู้รับทราบในสังคมว่า มีชมรมแม่บ้านมหาดไทย ช่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ทำงานสังคมสงเคราะห์ ทำงานเพื่อประโยชน์สาธารณะอื่น ๆ ด้วยความทุ่มเท ด้วยความตั้งใจ ด้วยความใส่ใจ และด้วยหัวใจเดียวกัน นั่นคือ หัวใจของราชสีห์ผู้บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน” นายสุทธิพงษ์ กล่าวในช่วงท้าย
กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 1,136/2567
วันที่ 21 มิ.ย. 2567