สปสช.ประสานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์มส. แจ้งวัดเตรียมสถานที่รับมือ “โอมิครอน” ระบาด

พระมงคลวชิรากร (สมบัติ ญาณวโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) ในฐานะเลขานุการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม(มส.) กล่าวว่า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้มีหนังสือถึง สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) กรรมการมส. เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในฐานะประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมส. ขอความเมตตาคณะสงฆ์เตรียมความพร้อมรองรับการระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน  โดยระบุว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุโอมิครอน ในประเทศไทย เริ่มมีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อสายพันธุ์ดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น และคาดการณ์ว่าแนวโน้มอาจมีการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ รัฐบาลสั่งการให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ เตรียมพร้อมรองรับการระบาดครั้งใหม่

เลขานุการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมส. กล่าวต่อไปว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนรองรับการระบาด และจากบทเรียนการดำเนินการครั้งที่ผ่านมา วัดและพระสงฆ์มีบทบาทอย่างสูงในการร่วมสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยโควิด-19  ในชุมชน สปสช.ตระหนักถึงความสำคัญและศักยภาพของวัดและพระสงฆ์ช่วงวิกฤติโควิด-19 ที่ผ่านมา จึงขอความเมตตา สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าว โดยวัดและพระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ของมส. สามารถเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ในพื้นที่ ได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ 1.ใช้พื้นที่ของวัดเป็นสถานที่แยกกักผู้ป่วยโควิด-19  ในชุมชน หรือ Community Isolation (C) ร่วมกับหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ 2.วัดเป็นศูนย์ประสานงานสนับสนุนการแยกกักตัวที่บ้าน หรือ Home Isolation (HI) เพื่อให้พระสงฆ์หรือประชาชนที่ป่วยโควิด-19  ในชุมชน เข้าถึงการรักษาได้ทันท่วงที