ศีลธรรมเฟื่องฟูกว่า 2 ล้านคนเข้าร่วมสอบธรรมศึกษาปี 64 สร้างคนดีมีคุณธรรม

เมื่อวันที่ 5 มี.ค.64 ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ กรุงเทพฯ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์  (สุชิน อคฺคชิโน)  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช  ในฐานะแม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563 “ธรรมศึกษาพัฒนาความคิด ชีวิตมีคุณธรรม นำชาติสามัคคี” โดยมี นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี น.ส.ณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายณรงค์ ทรงอารมณ์  ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.)  นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ผอ.โรงเรียนวัดราชบพิธ ร่วมพิธี โดยการสอบธรรมศึกษา จัดขึ้นโดยสํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง มหาเถรสมาคม ร่วมกับรัฐบาล โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สํานักเรียนวัดราชบพิธฯ  และโรงเรียนวัดราชบพิธ โดยมีการสอบพร้อมกันกว่า 6,000 สนามทั่วประเทศ

 

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กล่าวให้โอวาทผู้เข้าสอบว่า การจัดสอบธรรมศึกษาวันนี้ เป็นการสอบปีที่ 91 นับตั้งแต่มีการสอบครั้งแรกเมื่อปี 1972 การนำความรู้ทางพระพุทธศาสนาที่ได้รับจากการเรียนการสอนในโครงการนี้ไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิต จะส่งผลให้คนในสังคมมีศีลธรรม มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีสติ ปัญญา อย่างไรก็ตาม การสอบธรรมศึกษายังไม่ได้แพร่หลายมากนัก โดยมีผู้เข้าสอบประมาณ 2 ล้านคน ควรมีการกระตุ้นสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชน เด็กและเยาวชน ให้มีความสนใจการเรียนธรรมศึกษา เพื่อเป็นการปลูกจิตสํานึกและพัฒนาแนวความคิดให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ชอบ โดยอาศัยหลักพุทธธรรมเป็นหลักคิด เพื่อส่งเสริมความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ คณะสงฆ์ต้องการศาสนิกชนที่ดีมีคุณธรรม มีความประพฤติที่ดี  คำสอนพุทธศาสนาเป็นคำสอนกลางๆ เราไม่กีดกัน ทุกศาสนาสามารถศึกษาได้ โดยให้ใช้ปัญญาพิจารณา สิ่งที่ดีนำไปใช้ เราไม่เจาะจงเฉพาะผู้นับถือพุทธศาสนา แต่อยากให้สังคมเรานำหลักธรรมไปปฏิบัติ สำหรับปีนี้จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้มีสนามสอบลดลงและสถิติผู้สอบลดตามไปด้วย  โดยปีนี้มี 6,350 สนามสอบ สถิติผู้สอบที่ได้รับล่าสุด 2,134,000 คน อาจลดลงไปจากเดิมบ้าง  แต่ไม่เป็นไร เพราะเกิดจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

ด้านนายอนุชา กล่าวว่า การสอบธรรมศึกษา เป็นการเรียนรู้หลักวิชาการทางพระพุทธศาสนา ถือเป็นรูปแบบการจัดการศึกษาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สําคัญอีกรูปแบบหนึ่งของคณะสงฆ์ ที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนของชาติ ให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาหลักของชาติ โดยได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณผ่านพศ. เพื่อดําเนินโครงการสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563  เพื่อรณรงค์ เชิญชวน และประชาสัมพันธ์ ให้เด็กและเยาวชน ข้าราชการ ประชาชนทั่วไป ได้สร้างสรรค์ความดี ด้วยการเรียนและสอบธรรมศึกษา แล้วน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้หลักพุทธธรรมที่ถูกต้องนำไปเป็นหลักปฏิบัติ ให้เกิดประโยชน์สุขและมีสติปัญญารู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก