วิธีหนีบาปกรรมชั่วหรือนรกได้ ก็ต้องปฏิบัติให้ได้ทั้ง 4 ข้อนี้ เพื่อเข้ากระแสพระนิพพาน(พระโสดาบัน)

วิธีหนีบาปกรรมชั่วหรือนรกได้ ก็ต้องปฏิบัติให้ได้ทั้ง 4 ข้อนี้ เพื่อเข้ากระแสนิพพาน(พระโสดาบัน)

  1. #ระงับความพอใจในขันธ์ 5 เสีย คิดว่าร่างกาย

มันตายอยู่ตลอดเวลา ทุกลมหายใจเข้าออก

ไม่ลืมความตาย เป็นทั้งสมาธิและวิปัสสนารวมกัน

  1. #ทรงศีลให้บริสุทธิ์ ควรทำเป็นสีลานุสสติกรรมฐาน

ทรงศีลให้เป็นกำลังฌาน คือ ทรงอารมณ์อยู่ในศีล

ตลอดวันตลอดคืน ไม่ยอมให้ศีลบกพร่องทางใจ

#ไม่ใช่ต้องไปนั่งหลับตาปี๋ ให้ลืมตาทำงาน

คุยกับหมากับแมว หรือเจอะหน้าคนด่าคนนินทา

ศีลเราทรงตัวไม่หวั่นไหวใช้ได้

เป็นการตัดสังโยชน์ ข้อ 2 สีลัพตปรามาส

  1. #ตัดวิจิกิจฉา โดยการน้อมใจเคารพ

ในคุณพระรัตนตรัย ทั้ง 3 ประการ

คือ ทรงพระกรรมฐาน 3 ให้เป็นฌาน

คือ พุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ ให้ทรงตัว

  1. #ตัดสินใจทำความดีทุกอย่างเพื่อพระนิพพานในชาตินี้

ไม่ต้องการเกิดเป็นคนรวยสวยแข็งแรง

ไม่ต้องการเกิดเป็นเทพ เทวดา พรหม

กำลังใจมุ่งพระนิพพานเป็นอุปสมานุสสติกรรมฐาน

#การที่จะหลีกหนีบาปกรรมชั่วหรือนรกได้

ก็ต้องปฏิบัติให้ได้ทั้ง 4 ข้อนี้

หรือตัดสังโยชน์ 3 ประการได้

ท่านให้ชื่อว่าผู้เข้ากระแสพระนิพพาน คือ พระโสดาบัน

ท่านผู้นั้นบาปเก่าทั้งหมดตามไม่ทัน

#ไม่สามารถถูกลงโทษได้แล้วก็ท่านผู้นั้นจะไม่มีการตกนรก ไม่เกิดเป็นเปรต เป็นอสุรกาย เป็นสัตว์เดรัจฉานต่อไปอีกทุกชาติที่เกิด

#จะวนเวียนเฉพาะเป็นมนุษย์ เทวดากับพรหม และต่อไปถ้ากำลังใจเต็มไม่สนใจร่างกาย ไม่สนใจ เทวดาพรหมก็ไปนิพพาน

โดยหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)

:#พุทธรัตนมณี