วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง เปิดอบรมพระนักสื่อสารเพื่อสร้างศรัทธาและนำพาปฏิบัติในการพัฒนาชีวิตที่ดีงามตามแนวพุทธ

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง ขอนิมนต์พระสงฆ์มาร่วมเป็นพระนักสื่อสารเพื่อสร้างศรัทธาและนำพาปฏิบัติในการพัฒนาชีวิตที่ดีงามตามแนวพุทธ มาร่วมกันสร้างแรงบันดาลใจในการนำญาติโยมทำความดี มาร่วมเป็นอินฟลูเอนเซอร์สไตล์พุทธ  Buddhist Influencer  พัฒนาศิลปะการสร้าง Character ในพื้นที่สื่อสาธารณะ

สร้าง Content ความดี ทั้งด้านศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนสถาน ศาสนพิธี Review    คนดี  นำคนที่สนใจธรรมมาพบธรรม จำนวนจำกัด ๔๐ รูปเท่านั้น

มีพื้นฐานความรู้ด้านการใช้สื่อออนไลน์และมีประสบการณ์เป็นพระสงฆ์นักเผยแผ่ เวลาที่ร่วมเรียนรู้จำนวน ๑๖ สัปดาห์ พบกันทุกวันพุธ วิทยากรทั้งภาคความรู้และภาคปฏิบัติเป็นที่ยอมรับทั้งฝ่ายธรรมและฝ่ายโลก

สมัครด่วน : ที่วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม และมีที่พักสำหรับท่านที่เดินทางไกล (อบรมเฉพาะในห้องเรียน ไม่มีออนไลน์)

สนใจสอบถามเพิ่มเติม พระมหาประกาศิต , ผศ.ดร. 084-545-5144

นางสาวฉัตรระวี (หมวย) 090-670-3835