วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มจร วัดไร่ขิง ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดการอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มจร วัดไร่ขิง ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดรับสมัครแล้ว‼รุ่นปฐมฤกษ์ 1รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2567

วิธีดำเนินการอบรม

อบรมสัปดาห์ละ 1 วัน (5 สัปดาห์)

บรรยายในรูปแบบมีส่วนร่วม

การอภิปรายระดมความคิดเห็น

ระหว่างผู้อบรมและวิทยากร

ฝึกปฏิบัติการไกล่เกลี่ย

ประโยชน์ที่ได้รับ

สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ตาม พรบ. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

คณาจารย์สามารถนำความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอน

ผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือผู้รับผิดชอบด้วยการไกล่เกลี่ย

สามารถนำความรู้ไปใช้ในหน่วยงานและชุมชนได้

ได้วุฒิบัตรในหลักสูตรดังกล่าว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0910522487

สมัครได้ที่ https://forms.gle/PMChCMtQ6qwnYrkP8