วัดราชคฤห์ตั้งโรงทานช่วยผู้เดือดร้อนฯ สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช

โรงทานวัดราชคฤห์วรวิหาร ปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-๑๙ ตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช นำโดยเจ้าคุณพระเทพวิสุทธิโสภณ (เฉลา เตชวนฺโต) เจ้าอาวาสวัดราชคฤห์วรวิหาร รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๒ โดยมีนางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม ผู้อำนวยการเขตธนบุรี,ว่าที่ร้อยตรี เดชาธร  แสงอำนาจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตธนบุรี และผู้ศรัทธา ร่วมแจกข้าวสาร,อาหารแห้ง จำนวน ๔๐๐ ชุด ณ วัดราชคฤห์วรวิหาร แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓