วัดระฆังโฆสิตาราม จัดอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563 ได้มีโครงการอุปสมบทพระ “ธรรมะสู่ดวงใจ” รุ่นที่ 11จำนวน ๒๘ รูปแ น้อมถวายเป็นอาจาริยบูชา ในวระ 232 ปีชาตกาล 148 ปี มรณกาลเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พฺรหฺมรํสี) และ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยุ่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ประธานพิธี เจ้าคุณพระเทพประสิทธิคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังฯ เป็นพระอุปัชฌาย์ ณ พระอุโบสถวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โดยคณะพระบวชใหม่จะอยู่ปฏิบัติธรรม ณ  ศูนย์ปฏิบัติธรรม พระธรรมธีรราชมหามุนี(เที่ยง อคฺคธมฺโม ป.ธ.๙) วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร อาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563