วัดพุน้อย เจ้าภาพสถานที่ จัดถวายภัตตาหารเพล ในการประชุมพระสังฆาธิการ คณะสงฆ์ จ.ลพบุรี

การประชุมพระสังฆาธิการ คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี ภาค ๓ ตามมติมหาเถรสมาคม ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส รวม ๖๐๐ กว่ารูป ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยเจ้าคุณพระธรรมปริยัติโมลี รักษาการเจ้าคณะภาค ๓ วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร เป็นประธานพิธี, เจ้าคุณพระเทพเสนาบดี พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เจ้าอาวาสวัดกวิศรารามราชวรวิหาร ถวายการต้อนรับและร่วมบรรยาย และมีการบรรยายหัวข้อ “เศรษฐกิจชุมชน (สัจจะออมทรัพย์) โดยระครูสุวรรณโพธิวรธรรม ดร. เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทอง เจ้าคณะตำบลแสลง อ.เมือง จ.จันทรบุรี, บรรยายพิเศษ โดยพระอธิการฉลอง ปสนฺโน เจ้าอาวาสวัดเขาดิน, และในวันที่ ๒๐ สิงหาคม มีการบรยายเรื่องการขับเคลื่อนวัด ประชา รัฐ สร้างสุข โดยเจ้าคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี, บรรยายพิเศษ โดย เจ้าคุณพระราชปริยัติสุธี รองเจ้าคณะภาค ๓, บรรยายเรื่องการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติของคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี ท้ง ๖ ด้าน และปิดประชุมโดยเจ้าคุณพระภาวนาสมณคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดลพบรี  โดยได้รับการอุปถัมภ์สถานที่ประชุม และถวายภัตตาหาร โดยเจ้าคุณพระโสภณพัฒนคุณ ดร. เจ้าคณะอำเภอหนองม่วง เจ้าอาวาสวัดพุน้อยและคณะศิษย์เศรษฐีเรือทอง ณ วัดพุน้อย ต.ชอนม่วง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี