วัดพระเชตุพนฯจัดงานบำเพ็ญอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชปุ่น

พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนากร เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นประธานในงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระกุศล วันมูลนิธิ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ) อุทิศถวายพระกุศล เจ้าประคุณสมเด็จพระอิรยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ป๋า ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถระ) ปรารภวันสถาปนา สมเด็จพระสังฆราช(๒๑ กรกฎาคม ๒๕๑๕) โดยอาราธนาเจาคุณพระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง, เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสฯ เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา และมีพิธีสวดพระพุทธมนต์ โดยคณะพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ อาทิ เจ้าคุณพระพรหมกวี วัดกัลยาณมิตร, เจ้าคุณพระพรหมเวที เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ฯ เจ้าคุณพระธรรมปัญญาบดี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์, เจ้าคุณพระวิสุทธาธิบดี เจ้าอาวัดสุทัศน์ฯ เป็นต้น ณ หอประชุมสงฆ์ น.๑๖ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

น้อมรำลึกถึงเจ้าประคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (ปุ่น ปุณฺณสิริ ป.ธ.๖) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๗ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

๏ ลำดับพระอิสริยยศ
พ.ศ. ๒๔๗๐ สอบได้เปรียญธรรม ๖ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๘๔ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ #พระอมรเวที
พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ #พระราชสุธี ธรรมปรีชาภิมณฑ์ ปริยัติโกศล ยติคณิศร บวรสังฆาราม คามวาสี
พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ #พระเทพเวที ตรีปิฎกคุณ สุนทรธรรมภูษิต ยติคณิสร บวรสังฆาราม คามวาสี
พ.ศ. ๒๔๙๑ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ในราชทินนามที่ #พระธรรมดิลก ศากยปุตติยนายก ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิสร บวรสังฆาราม คามวาสี
พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ในราชทินนามที่ #พระธรรมวโรดม บรมญาณอดุลสุนทรนายก ตรีปิฎกคุณาลังการวิภูสิต สุทธิกิจสาทร มหาคณิสร บวรสังฆาราม คามวาสี
พ.ศ. ๒๕๐๔ ได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะ ในราชทินนามที่ #สมเด็จพระวันรัต ปริยัติพิพัฒนพงศ์ วิสุทธิสงฆปริณายก ตรีปิฎกโกศล วิมลคัมภีรญาณสุนทร มหาคณปธานาดิศร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญญวาสี
และเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช มีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า #สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สุขุมธรรมวิธานธำรง สกลมหาสงฆปริณายก ตรีปิฎกกลาสุโกสล วิมลคัมภีรญาณ ปุณณสิริภิธานสังฆวิสุทธิ์ ปาวจนุตตมสิกขวโรปการ ศีลขันธสมาจารสุทธิปฏิบัติ พุทธบริษัทคารวสถาน วิจิตรปฏิภาณพัฒนคุณ อดุลธรรมวิสารสุนทร บวรธรรมบพิตร สมเด็จพระสังฆราช
เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (ปุ่น ปุณฺณสิริ ป.ธ.๖) สิ้นพระชนม์ด้วยพระอาการอันสงบ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๖ เวลา ๒๒.๒๕ น. สิริพระชันษา ๗๗ ปี ๒๕๒ วัน พรรษา ๕๖ ทรงดำรงตำแหน่งสกลมหาสังฆปริณายก ๑ ปี ๔ เดือน ๑๘ วัน (ข้อมุลจากเพจ พัดยศ สมณศักดิ์คณะสงฆ์ไทย)