รัฐบาล มหาเถรสมาคม ขอคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพ “งานวิสาขบูชาโลก” ตอนรับอาคันตุกะนานาชาติ 1,300 รูป/คนจาก 73 ประเทศ

วันที่ 17  พฤษภาคม 2567   ณ ทำเนียบรัฐบาล ไมีการแถลงข่าว ประเทศไทยโดย รัฐบาล มหาเถรสมาคม คณะสงฆ์ และภาคีเครือข่าย ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 19  ประจำปี 2567  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม  พระชนมพรรษา 6 รอบ 72  พรรษา ในหัวข้อ “พุทธวิถีสู่การสร้างความไว้วางใจและความสามัคคี”   โดยมี นายพิชิต ชื่นบาน รัฐมนตรีประสำนักนายกรัฐมนตรี พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก, พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี มจร ในฐานะเลขาธิการประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก ตัวแทนมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตัวแทนกรมประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ร่วมแถลงข่าว

นายพิชิต ชื่นบาน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า  ตามที่องค์การสหประชาชาติได้ให้การรับรองวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาติ  ในปี 2542 นั้น ในปี 2567 คณะกรรมการสมาคมสภาสากลวิสาขบูชาโลก จึงได้มีฉันทามติให้คณะสงฆ์ไทย รัฐบาลไทย และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ร่วมกับภาคีเครือข่าย คือ  มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและกรมการศาสนา  เป็นเจ้าภาพจัดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2567 เฉลิม    พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ในหัวข้อ “พุทธวิถีสู่การสร้างความไว้วางใจและความสามัคคี” ระหว่างวันที่ 19  – 20  พฤษภาคม 2567  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    ทั้งนี้ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2567  เวลา 09.00  สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ได้รับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช เดินทางมาเป็นประธานแทนพระองค์เปิดการประชุมในพิธีเฉลิมฉลองการจัดงานวันวิสาขบูชา  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งในวันนั้นภาคเช้าชาวพุทธนานาชาติ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ผู้เข้าร่วมงาน จะได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ภาคบ่ายก็จะมีการสัมมนาร่วมกัน ถึง 3 หัวข้อสำคัญ

ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567  จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีการกล่าวสุนทรพจน์และอ่านสาส์นจากบุคคลสำคัญ และมีการกล่าวต้อนรับผู้นำชาวพุทธโดยพระพรหมบัณฑิต ประธานสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกและสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ และมีการอ่านสาส์นจากเลขาธิการสหประชาชาติ ยูเอ็น H.E. Antonio Guterres สาส์นจากผู้อำนวยการใหญ่ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ  จากนั้นมีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พุทธวิถีสู่การสร้างความไว้วางใจและความสามัคคี”    โดย นาย เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีประจำประเทศไทย ซึ่งการนี้ นายพิชิต ชื่นบาน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนในครั้งนี้ ต่อด้วยการอ่านสาส์นและสุนทรพจน์จากผู้นำการเมืองและผู้นำชาวพุทธ

 “ในวโรกาสที่เป็นมหามงคลนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้         พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี  เป็นผู้แทนพระองค์ เป็นประธานเปิดงานพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก วันสำคัญสากลของโลก ต่อจากนั้นช่วงเย็นคณะสงฆ์ทั้งไทยและนานาชาติจะเดินทางไปร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และรับชมกิจกรรมธรรมยาตราและขบวนแห่บุปผชาติ สำหรับปีนี้มีนานาชาติมาร่วม 73 ประเทศ จำนวนทั้งหมดทั้งไทยแนะนานาชาติร่วมประชุมประมาณ 3,500 รูป/คน..”

ด้านพระพรหมบัณฑิต กล่าวว่า  เนื่องจากปีนี้เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 6 รอบ 72 พรรษา ชาวพุทธจากทั่วโลก จึงมาจัดงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชานานาชาติ ขึ้น ณ ประเทศไทย โดยมีประมุขสงฆ์และชาวพุทธเดินทางมาทั่วโลก 73 ประเทศ ประมาณ 1,300 รูป/คน และในโอกาสนี้จะมีการเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลทั้งภาษาบาลี จีน และธิเบต  จึงขอให้ประชาชนชาวไทยถือโอกาสนี้เป็นเจ้าภาพที่ดี ในฐานะนานาชาติยกให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก เราต้องแสดงออกถึงความศรัทธาให้นานาชาติรับรู้ว่าพระพุทธศาสนาในประเทศไทยมีความมั่นคง แสดงออกถึงความเป็นชาวพุทธที่ดีในวันสำคัญแบบนี้ และเช่นเดียวกันเราถือโอกาสนี้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านถือโอกาสวันสำคัญของโลก วันวิสาขบูชานี้ร่วมกันทำความดีและร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยเช่นกัน

ในขณะที่ นายอินทพร จั่นเอี่ยม กล่าวว่า วันวิสาขบูชานานาชาติ นอกจากตามที่กล่าวมาแล้ว มหาเถรสมาคม มีมติให้ทุกวันจัดกิจกรรมทำบุญ ใส่บาตร และเจริญพระพุทธมนต์ เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ 6 รอบ 72 พรรษา และที่พุทธมณฑล หลังจากกิจกรรมวันวิสาขบูชานานาชาติจบแล้วในวันที่ 20แล้ว ในวันที่ 21 พฤษภาคม ยังมีกิจกรรมต่อ ณ สวนตาล พุทธมณฑล โดยนิมนต์พระคุณเจ้าที่มีชื่อเสียงด้านการเผยแผ่มาร่วมแสดงธรรม เช่น พระครูสังฆรักษ์ ศักดา สุนฺทโร ,พระสุธีวชิรปฏิภาณ ประธานเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี และ เจ้าคุณประนอม จากวัดจากแดง เป็นต้น..