รบ.เดินหน้าจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) ถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 8 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานการประชุมคณะกรรมการอุปถัมภ์โครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการดำเนินงานโครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเพื่อให้การจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ประชุมจึงได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญการแปลและบรรณาธิการร่วมในการจัดทำพระไตรปิฎกดังกล่าว จำนวน 2 คณะ ได้แก่ 1. คณะอนุกรรมการแปลพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) โดยมีพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เป็นประธานอนุกรรมการ และพระศรีธวัชเมธี (ชนะ ธมฺมธโช) เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และผู้ทรงคุณวุฒิ รวมจำนวนทั้งสิ้น 69 รูป/คน 2. คณะอนุกรรมการบรรณาธิการพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) โดยมีพระพรหมบัณฑิต เป็นประธานอนุกรรมการ และพระเทพเวที (พล อาภากโร) เป็นอนุกรรมการและเลขานุการและผู้ทรงคุณวุฒิ รวมจำนวนทั้งสิ้น 32 รูป/คน

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีมติเห็นชอบการขอพระราชทานโครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเพื่อให้การจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) ดำเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพและสมพระเกียรติ ยังเห็นชอบให้มีการดำเนินการขอพระราชทานกราบบังคมทูลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ที่ปรึกษาโครงการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) ในนามรัฐบาล