ยธ.ปลื้ม! อบรมพระสังฆาธิการทั่วประเทศด้านไกล่เกลี่ย เตรียมตั้งวัดเป็นศูนย์ปฏิบัติการต่อไป

วันที่ ๒๙  กันยายน  ๒๕๖๔ พระปราโมทย์ วาทโกวิโท,ดร. อาจารย์หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เลขานุการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร  เปิดเผยว่า  ได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๓๒ วันสุดท้ายโดยเป็นการฝึกปฏิบัติในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและพิธีปิดการฝึกอบรม ซึ่งจัดโดยกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ด้วยวิธีการการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Conference  โปรแกรม Cisco Webex Meetings

โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้อนุมัติให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจากวิทยาลัยเขต วิทยาลัยสงฆ์ ส่วนกลาง จำนวน ๘ รูปเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพะเยา จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเริ่มจากการลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม พร้อมฝึกปฏิบัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและอาญา

กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ๕  ขั้นตอน  องค์ประกอบการเจรจาแบบเน้นความต้องการ ๗ ประการ และมีการฝึกปฏิบัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหลังจากเรียนรู้มิติของทฤษฎีด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทซึ่งขั้นตอนดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ๗ ขั้นตอน  ๑)เปิดประชุมการไกล่เกลี่ย  โดยหลักการเปิดประชุมประกอบด้วย ๑๒ ประการ ๒)จดบันทึก   ๓)ประเด็นข้อพิพาท  ๔)ค้นหาความต้องการที่แท้จริง  ๕)การเสนอทางออก  ๖)การทำบันทึกข้อตกลงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ๗)ปิดประชุม  ยุติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

นายโฆษิต  สุวินิจจิต ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ พัฒนาและบูรณาการเครือข่ายภาคประชาชน กระทรวงยุติธรรม จึงกล่าวปิดการฝึกอบรมถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ในการพัฒนาสังฆาธิการพระสงฆ์ทั่วประเทศชุดแรกผ่านออนไลน์ ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์เพราะเป็นการพัฒนาครบบ้าน วัด โรงเรียน มีกระบวนการเรียนรู้แบบสมบูรณ์ “วัฒนธรรมของคนไทยมุ่งหาทางออกมากกว่าการฟ้องร้องกัน” จึงนำไปสู่การเกิดขึ้นของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน

นายเรืองศักดิ์  สุวารี  อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ยธ. กล่าวว่า วันนี้ปลื้มปีติเพราะเราได้ปักมุดผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามกฎหมายเรียบร้อย พร้อมเตรียมตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ซึ่งจะต้องสร้างการรับรู้รับทราบ จึงต้องมีการขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมต่อไป พร้อมปวารณากับพระสงฆ์ทุกรูปว่าจะให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพช่วยเหลือในการขับเคลื่อนต่อไป