มีพระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานสมณศักดิ์ ตั้งพระครูสัญญาบัตร 1,309 รูป

มีพระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานสมณศักดิ์ ตั้งพระครูสัญญาบัตร 1,309 รูป 

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสมณศักดิ์ตั้งพระครูสัญญาบัตร จำนวน 1,309 รูป ดังนี้

https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/14195.pdf