มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ จำนวน 7 รูป พระเทพกิตติโมลี ขึ้นชั้นธรรม พระอมรสุธี ขึ้นชั้นราช

12 มิ.ย. 64 – เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ จำนวน ๗ รูป ดังนี้

 ๑. พระเทพกิตติโมลี เป็น พระธรรมวชิรโมลี ศรีธรรมปฏิภาณ ไพศาลวิเทศศาสนกิจตรีปิฎกวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ ตั้งฐานานุกรมได้ ๖ รูป คือ พระครูปลัดอุดมวัฒน์ ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูธรรมธร ๑พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา๑12 มิ.ย. 64 – เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์

๒. พระอมรสุธี เป็น พระราชวชิรมงคล โกศลธรรมสาธิต มหาคณิสสร บวรสังฆารามคามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหารพระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา๑

๓. พระครูศรีสมุทรวาหะ วัดสุคันธาวาส จังหวัดสมุทรปราการ เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระวชิรธรรมวิธาน

๔. พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ (วีรพล วีรญาโณ เปรียญธรรม ๓ ประโยค)วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระสุธีวชิรปฏิภาณ

๕. พระมหาธีรพงษ์ ธีรว โส (เปรียญธรรม ๙ ประโยค) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็น พระทักษิณคณิสสร บวรสังฆสิทธิการวิจารณกิจโกศล สกลมหาคณาธิบดี ตรีปิฎกธรรมรักขิต พระราชาคณะปลัดขวาในพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

๖. พระครูสิริวีราภรณ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวงกรุงเทพมหานคร เป็น พระอุดรคณารักษ์ อรรควิจารณคุณ วิบุลญาณอนันต์ สรรพมหาคณาธิบดีตรีปิฎกธรรมรักขิต พระราชาคณะปลัดซ้ายในพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

๗. พระครูศรีวชิรวงศ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวงกรุงเทพมหานคร เป็นพระราชาคณะ มีนามว่า พระญาณวชิรวงศ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน