มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและทุน สำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โ

วันศุกร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและทุน สำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยสำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ดีเด่น ๑๐ อันดับแรก ส่วนกลาง ๑.สำนักเรียนวัดราชบพิธฯ ๒.สำนักเรียนวัดพระพิเรนทร์ ๓.สำนักเรียนวัดธรรมมงคล ๔.สำนักเรียนคณะเขตบางกะปิ ๕.สำนักเรียนวัดยานนาวา ๖.สำนักเรียนวัดบวรนิเวศ ๗.สำนักเรียนคณะเขตลาดพร้าว ๘.สำนักเรียนคณะเขตบางขุนเทียน ๙.สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม ๑๐.สำนักเรียนวัดราชโอรสาราม ส่วนภูมิภาค ๑.สำนักเรียนคณะจังหวัดอุบลราชธานี ๒.สำนักเรียนคณะจังหวัดนครราชสีมา ๓.สำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น ๔.สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่ ๕.สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ๖.สำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ๗.สำนักเรียนคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ๘.สำนักเรียนคณะจังหวัดศรีสะเกษ ๙.สำนักเรียนคณะจังหวัดสุรินทร์ ๑๐.สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงราย


ธรรมศึกษาดีเด่น ส่วนกลาง ๑.สำนักเรียนคณะเขตมีนบุรี ๒.สำนักเรียนวัดเสมียนนารี ๓.สำนักเรียนคณะเขตสายไหม ๔.สำนักเรียนวัดราชโอรสาราม ๕.สำนักเรียนคณะเขตลาดกระบัง ๖.สำนักเรียนคณะเขตลาดพร้าว ๗.สำนักเรียนวัดเทพลีลา ๘.สำนักเรียนคณะเขตบึงกุ่ม ๙.สำนักเรียนวัดประยุรวงศาวาส ๑๐.สำนักเรียนวัดยานนาวา ส่วนภูมิภาค ๑.สำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ๒.สำนักเรียนคณะจังหวัดนครราชสีมา ๓.สำนักเรียนคณะจังหวัดอุบลราชธานี ๔.สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ๕.สำนักเรียนคณะจังหวัดสุรินทร์ ๖.สำนักเรียนคณะจังหวัดศรีสะเกษ ๗.สำนักเรียนคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ๘.สำนักเรียนคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๙.สำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา ๐.สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่
พร้อมด้วย พระพรหมมุนี เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ กรรมการมหาเถรสมาคม และพระเถระ ร่วมพิธี การนี้นายสิปป์บวร แก้วงาม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมพิธี ณ ศาลาสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธัมมธรรมมหาเถระ) วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
โดยการจัดงานอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และผู้เข้าร่วมพิธีได้มีการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ก่อนเข้าร่วมพิธี