มหาเถรสมาคมไฟเขียวตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 2 และ 13

วันนี้ (20 ม.ค.65) ที่ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร มีการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ 2/2565 โดยภายหลังการประชุม นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนา(พศ.) แถลงผลการประชุมมส. ว่า ที่ประชุมมส.มติแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 2 ดังนี้ 1.พระเทพวิสุทธิโสภณ (เฉลา เตชวนฺโต) เจ้าอาวาสวัดราชคฤห์ 2.พระธรรมปิฎก (ชวลิต อภิวฑฺฒโน) เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท จ.สระบุรี และแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 13 ดังนี้ 1.พระเทพวิสุทธิดิลก (ละเอียด กิตฺติสุขุโม) ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสามพระยา 2.พระราชพัชรมานิต (อัครเดช ถิรจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบุญญาวาส จ.ชลบุรี 3.พระราชวชิรธรรมวิธาน (ตอง ธมฺมวุฑฺโฒ) เจ้าอาวาสวัดป่าวชิรบรรพต จ.ชลบุรี และ4.พระราชวชิรญาณ (อนันต์ อกิญฺจโน) วัดมาบจันทร์ จ.ระยอง

นายสิทธา กล่าวด้วยว่า ส่วนกรณีที่จะเสนอมส. พิจารณานำระเบียบ ประกาศ กฎมส. ที่เกี่ยวกับการห้ามพระภิกษุสามเณรเป็นหมอเสน่ห์ยาแฝด ทดลองของขลัง บอกหวย มาปรับให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากมีการประกาศใช้มานานแล้วนั้น คาดว่าจะสามารถนำเสนอขอความเห็นจากที่ประชุมมส.ได้ในการประชุมครั้งต่อไป