มหาเถรสมาคมเห็นชอบแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ธรรมยุต

มส.เห็นชอบแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคคณะธรรมยุต ตามที่สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการ มส. ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เสนอจำนวน ๑๑ รูป ดังนี้

๑.สมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดเทพศิรินทราวาส เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑-๒-๓ และ ๑๒-๑๓ (ธรรมยุต)

๒.สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔-๕-๖-๗ (ธรรมยุต)

๓.พระพรหมวิสุทธาจารย์ วัดเครือวัลย์ เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ (ธรรมยุต)

๔.พระธรรมไตรโลกาจารย์ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑-๒-๓ และ ๑๒-๑๓ (ธรรมยุต)

๕.พระธรรมธัชมุนี วัดปทุมวนาราม เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ (ธรรมยุต)

๖.พระธรรมบัณฑิต วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๔-๑๕ (ธรรมยุต)

๗.พระธรรมปาโมกข์ วัดราชผาติการาม เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธรรมยุต)

๘.พระธรรมกิตติเมธี วัดราชาธิวาสวิหาร เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธรรมยุต)

๙.พระเทพวรคุณ วัดบรมนิวาส เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘ (ธรรมยุต)

๑๐.พระเทพปัญญามุนี วัดอาวุธวิกสิตาราม เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ (ธรรมยุต)

๑๑.พระเทพวินยาภรณ์ วัดพระมหาธาตุ จ.นครศรีธรรมราช เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธรรมยุต)