มส.ไฟเขียวตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี- ชลบุรี-ตราด

      การประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงลาการประชุม ทรงมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระธีรญาณมุนี เป็นประธานในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมเข้าร่วมประชุม ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร การนี้นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบทูลถวายเปิดการ

การประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงลาการประชุม ทรงมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระธีรญาณมุนี เป็นประธานในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมเข้าร่วมประชุม ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร การนี้นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบทูลถวายเปิดการประชุม โดยมีวาระการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ อาทิ
๑. พิจารณาแต่งตั้งพระสังฆาธิการในตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด แต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขาวัง พระอารามหลวง จังหวัดราชบุรี และแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒. พิจารณาขอความเห็นชอบมหาเถรสมาคม เพิ่มช่องทางการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของผู้ขอบรรพชาอุปสมบท
๓. รายงานผลการดำเนินการโครงการติดตามและตรวจสอบ การจัดประโยชน์ที่ดินวัดร้าง และการบุกรุกพื้นที่วัดร้าง จังหวัดเชียงใหม่
๔. รายงานข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะฯ สภาผู้แทนราษฎร
๕. รายงานงบแสดงฐานะการเงินศาสนสมบัติกลาง ประจำปี ๒๕๖๔
๖. รายงานการประกาศใช้ระเบียบมหาเถรสมาคม กำหนดหลักเกณฑ์ให้มีรองเจ้าคณะอำเภอ และรองเจ้าคณะจังหวัด พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๕)
๗. ถวายหนังสืออนุสรณ์โรงพยาบาลสงฆ์ ครบ ๗๑ ปี
๘. ขออนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสกลนคร แห่งที่ ๑๐
๙. ขอความเห็นชอบบูรณปฏิสังขรณ์วัด ก่อนดำเนินการขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา จำนวน ๑๒ วัด
๑๐. พิจารณาการจัดการศาสนสมบัติ จำนวน ๑๖ เรื่อง
ข่าว : กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ