มส. แต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาคหนกลาง-หนใต้

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.64 ที่พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 13/2564 การนี้ นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการพศ. ในฐานะโฆษกพศ. แถลงผลการประชุมว่า มส.เห็นชอบแต่งตั้งพระสังฆาธิการดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาคในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ดังนี้ พระวิเชียรโมลี (ขวัญขัย นิติสาโร) วัดหนัง ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะภาค 1 พระราชธีราภรณ์ (ประดิษฐ์ ฐิตเมโธ) วัดพระพุทธฉาย จ.สระบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะภาค 2 พระราชปริยัติสุธี (ชลอ ปิยาจาโร) วัดธรรมามูล จ.ชัยนาท ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะภาค 3 พระราชปัญญาโสภณ (พิชิตชัย อภิชโย) วัดบพิตรพิมุข ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะภาค 13 พระบวรรังสี (สมชาย พุทฺธณาโณ) วัดระฆังโฆสิตาราม ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะภาค 14 พระเทพปวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี) วัดประยุรวงศาวาส ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะภาค 15

นายสิปป์บวร กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้มส.ยังเห็นชอบแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ ดังนี้ พระศรีปริย์ติวงศ์ (สุทิน ถาวโร) วัดราชนัดดาราม ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค 16 พระราชวชิรากร (พิศาล ปุรินฺทโก) วัดมหาธาตุวชิรมงคล จ.กระบี่ ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค 17 พระสิริจริยาลังการ (ชรัช อุชุจาโร) วัดตานีนรสโมสร จ.ปัตตานี ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้า