มส.เห็นชอบให้เพิ่มช่องทางตรวจประวัติอาชญากรรมออนไลน์ “ผู้ขอบวช”

นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. กล่าวว่า ตามที่มหาเถรสมาคม(มส.) ได้มีมติครั้งที่ 8/2562 เมื่อเดือนม.ค.2562 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอบรรพชาอุปสมบท โดยได้กำหนดขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ 1.เจ้าอาวาสหรือพระอุปัชฌาย์ตรวจคุณสมบัติเบื้องต้นและรวบรวมเอกสารประจำตัวของผู้ขอบรรพชาอุปสมบท และมีหนังสือถึงพศ. หรือสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.) เพื่อส่งข้อมูลให้กองทะเบียนอาชญากร หรือสำนักงานพิสูจน์หลักฐานจังหวัด ตรวจประวัติบุคคลจากเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 2.พศ.หรือพศจ. รับข้อมูล แล้วส่งข้อมูลให้กองทะเบียนอาชญากร หรือสำนักงานพิสูจน์หลักฐานจังหวัด ตรวจประวัติบุคคลจากเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 3.กองทะเบียนอาชญากร หรือสำนักงานพิสูจน์หลักฐานจังหวัด รับข้อมูลจากพศ. หรือพศจ. แล้วตรวจประวัติบุคคลจากเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ กองทะเบียนอาชญากร หรือสำนักงานพิสูจน์หลักฐานจังหวัด ตรวจประวัติบุคคล เสร็จเรียบร้อยแล้ว แจ้งให้พศ. หรือพศจ.ทราบ ภายใน 15 วัน จากนั้นเมื่อพศ.หรือพศจ.รับข้อมูลแล้วแจ้งข้อมูลให้เจ้าอาวาสหรือพระอุปัชฌาย์ทราบ ภายใน 7 วัน

โฆษกพศ. กล่าวต่อไปว่า ในการประชุมมส.ครั้งที่ 7/2565 ได้มีมติเห็นชอบเพิ่มช่องทางในการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม โดยสามารถยื่นขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของตนเองด้วยชื่อ – ชื่อสกุล ออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.cid-check.com และสามารถรับผลตรวจสอบประวัติ หรือมอบอำนาจให้มารับผลตรวจประวัติ ได้ที่กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในส่วนภูมิภาคสามารถรับผลตรวจสอบประวัติ ได้ที่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานจังหวัด โดยมีค่าธรรมเนียมการตรวจประวัติ ชุดละ 100 บาท ชำระในวันที่มารับผลตรวจประวัติ ณ สถานที่ที่เลือกรับผลการตรวจ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและลดขั้นตอนในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอบรรพชาอุปสมบท ผู้ที่มีความประสงค์จะบรรพชาอุปสมบทสามารถดำเนินการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมได้ด้วยตนเอง ผ่านทางช่องทางออนไลน์ และนำเอกสารผลการตรวจประวัติ ยื่นแนบพร้อมใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบท และเอกสารประกอบอื่นๆ ให้เจ้าอาวาสหรือพระอุปัชฌาย์พิจารณารับเข้าบรรพชาอุปสมบทได้ทันที