มส.เห็นชอบแต่งตั้งพระโสภณพัฒนคุณ ดร.เจ้าอาวาสวัดพุน้อย เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๓

 

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. ที่ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร  มีการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ 16/2567 โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็น ภายหลังการประชุม

การประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๗  วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เป็นประธานในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๗ โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมเข้าร่วม

หลังการประชุม นายพงศ์พล โยธินทวี ผอ.กลุ่มงานมหาเถรสมาคม รองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) แถลงผลการประชุมมส.  ครั้งนี้ว่า ได้มีมติเห็นชอบการเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการในตำแหน่งสำคัญ ตามที่ พระพรหมกวี เจ้าคณะภาค 3 รายงานว่า พระโสภณพัฒนคุณ (ทิน สุทินโน) เจ้าอาวาสวัดพุน้อย และเจ้าคณะอ.หนองม่วง จ.ลพบุรี เป็นพระราชาคณะผู้ใหญ่ ได้บำเพ็ญคุณประโยชน์แก่พระศาสนาและส่วนรวมมาเป็นเวลายาวนาน โดยเป็นประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์ จ.ลพบุรี ได้ทำโครงการสังฆประชานุเคราะห์ สร้างบ้านให้คนยากไร้ โครงการ 100 ร้อย ดวงใจ โครงการโคก หนอง นา โมเดล มีผลงานปรากฎเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนทั่วไป เป็นที่เคารพนับถือของคณะสงฆ์ และศรัทธาสาธุชน จึงเห็นสมควรยกย่องเชิดชูให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 3 โดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการเจ้าสังกัดตามลำดับจนถึงเจ้าคณะใหญ่หนกลางแล้ว