มส.เตรียมพิจารณาให้วัดทั่วประเทศตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

เมื่อวันที่ 19 ก.พ.ที่ผ่านมา ที่ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร กทม. เวลา ๑๔.๐๐ น. เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงลาการประชุม ทรงมีพระบัญชาให้สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมเข้าร่วมประชุม การนี้ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบทูลถวายเปิดการประชุม นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการ/โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ

     

หลังการประชุมนายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โฆษกสำนักงานพุทธฯ กล่าวแถลงกับสื่อมวลชนว่า ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่4/2564  ในประเด็นความร่วมมือ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยกล่าวว่า มหาเถรสมาคมมอบ พศ.หาแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจการสร้างการรับรู้กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิ-เสรีภาพ สิทธิมนุษยชน การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ผ่านกิจการทางพุทธศาสนา และโรงเรียนพระปริยัติธรรม และจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เสนอ พศ.พิจารณา

1.บันทึกตกลงความร่วมมือระหว่างพศ.กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในวันที่25ก.พ.2564

2.เสนอแนวทางการสร้างการรับรู้กฎหมายเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

นอกจากนี้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ขอให้ พศ.นำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ให้วัดในส่วนกลางและภูมิภาค วัด เจ้าคณะกทม.เจ้าคณะเขต เจ้าคณะแขวง เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบลเป็นสถานที่ตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน และได้ขอให้โรงเรียนพระปริยัติธรรมนำหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาและความรู้เกี่ยวกับกฎหมายพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนถวายความรู้แด่พระภิกษุสามเณร