มส.สั่งแก้ระเบียบโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ทั้งฉบับ

มหาเถรสมาคม (มส.) มีมติตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เสนอ แก้ไขระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 พ.ศ.2557 ทั้งฉบับ โดยมอบ “พระพรหมบัณฑิต” เป็นประธานในการยกร่างแก้ไข
นายสมบัติ พิมพ์สอน ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ในฐานะรองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ 14/2565 ได้มีมติปรับปรุง แก้ไข ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 พ.ศ.2557 เนื่องด้วย ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 พ ศ.2557 ถือเป็นกรอบและแนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านศีล 5” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดย พศ.จัดสรรงบประมาณอุดหนุนสำนักงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ เป็นประจำทุกปี อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า โครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานโครงการหมู่บ้านศีล 5 รวมถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ยังไม่สอดคล้องกับระเบียบมหาเถรสมาคมดังกล่าว และมีข้อสังเกตในหลายประเด็น เช่น องค์ประกอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ส่วนกลาง และระดับหน รวมถึงสำนักงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ซึ่งเป็นเป้าหมายในการอุดหนุนงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไม่ปรากฏในระเบียบดังกล่าว เป็นต้น
นายสมบัติ กล่าวต่อไปว่า ดังนั้น มส.จึงมีมติตามที่ พศ.เสนอในการปรับปรุง แก้ไขระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 พ.ศ.2557 ทั้งฉบับ เพื่อให้มีความถูกต้อง ชัดเจน สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมอบหมายให้ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการ มส. ในฐานะประธานคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในการยกร่างแก้ไขระเบียบมหาเถรสมาคมดังกล่าวต่อไป