มส.มีมติให้วัดไทยทั่วโลกจัดสวดมนต์ข้ามปี65

การประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๕
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงลาการประชุม ทรงมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระธีรญาณมุนี เป็นประธานในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๕ โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมเข้าร่วม
การนี้ นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบทูลถวายเปิดการประชุม พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
โดยหลังการประชุมเสร็จสิ้น คณะโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้แถลงข่าวการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๗ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ โดยมีวาระการประชุมมหาเถรสมาคม อาทิ
๑. พิจารณาแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด ดังนี้
– พระครูวิสุทธิ์กิตติยาภรณ์ วัดกิตติสังฆาราม อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต
– พระวินัยสุนทรเมธี วัดพระพุทธบาทยโสธร เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดยโสธร
– พระมหาสมบูรณ์ จิตฺตภโย ผู้ช่วยเจ้าวัดเพชรสมุทร วรวิหาร อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสุมทรสงคราม เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
๒. พิจารณาแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัด ๓ จังหวัด ดังนี้
– พระครูสุธีวรญาณ วัดยางขาว ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย (ธ)
– พระครูสุทธิธรรมญาณ วัดป่าเทพวิมุต ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ (ธ)
– พระครูศีลวิสุทธิคุณ วัดวรรณวราราม ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธ)
๓. พิจารณาอนุมัติตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยเพิ่มอีกหนึ่งตำแหน่ง
๔. รับทราบการขอสร้างวัด ซึ่งอนุญาตในเดือนสิงหาคมและกันยายน ในปีนี้ จำนวน ๑๕ วัด แบ่งเป็นขอสร้างในเขตที่ดินของเอกชน จำนวน ๖ วัด ในจังหวัดกาญจนบุรี ๒ วัด และในจังหวัดต่างๆ จำนวน ๑ วัด คือ จังหวัดสมุทรสงคราม,พิษณุโลก,สุพรรณบุรี,และนครพนม สำหรับวัดที่ขอสร้างในเขตที่ดินของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐมีจำนวน ๙ วัด ดังนี้ จังหวัดพิษณุโลก ๒ วัด และจังหวัดละ ๑ วัด ได้แก่ จังหวัดพะเยา,อุทัยธานี,เพชรบูรณ์,หนองบัวลำภู,นครสวรรค์,ตาก และเชียงราย
๕. มหาเถรสมาคม มีมติให้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖ ด้วยการจัดกิจกรรมสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว และสังคม โดยมีมติให้ดำเนินการดังต่อนี้
(๑.) ให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศจัดให้มีการสมาทานศีล ฟังพระธรรมเทศนา สวดมนต์ และเจริญจิตตภาวนาข้ามปี ในช่วงคืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ และให้มีพิธีทำบุญตักบาตรในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ตามความเหมาะสม
(๒.) ให้วัดทุกวัดประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชนพร้อมครอบครัว ลด ละ เลิก อบายมุข สิ่งเสพติด และร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นมงคลดังกล่าว แทนการละเล่น หรือกิจกรรมที่รื่นเริงอย่างอื่น
(๓.) ส่วนกลาง ให้คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนาข้ามปีในช่วงคืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ – ๑ มกราคม ๒๕๖๖ โดยพิจารณาสถานที่และกิจกรรมตามความเหมาะสม
(๔.) ส่วนภูมิภาค ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ประสานกับคณะสงฆ์ และส่วนราชการในจังหวัด กำหนดวัดที่เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมสวดมนต์ และเจริญจิตตภาวนาข้ามปี ในช่วงคืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ – ๑ มกราคม ๒๕๖๖ รวมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนพร้อมครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมที่แต่ละวัดจัดขึ้น โดยมีเจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานฝ่ายบรรพชิต หากจังหวัดใดมีคณะสงฆ์ ๒ ฝ่าย ให้ฝ่ายที่มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์เป็นประธาน และอีกฝ่ายเป็นรองประธานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ หรือพิจารณาตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ตามที่รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขประกาศอย่างเคร่งครั