มส.มีมติวัดทั่วโลก เจริญพระพุทธมนต์ ถวายในหลวง ทุกวันจันทร์ตลอดปี 2567

การประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗

ที่ประชุมมหาเถรสมาคมมีมติ ให้วัดทั่วประเทศและวัดไทยทั่วโลกเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ทุกวันจันทร์ ตลอดทั้งปี 2567 เชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมเจริญพระพุทธมนต์โดยการสวมใส่เสื้อเหลือง

วันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงลาการประชุม ทรงมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นประธานในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมเข้าร่วม การนี้ นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบทูลถวายเปิดการประชุม พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยหลังการประชุมเสร็จสิ้น นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้แถลงข่าวการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๗ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ โดยมีวาระการประชุมมหาเถรสมาคม อาทิ

๑. มติมหาเถรสมาคมอนุมัติ เรื่อง การเสนอแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค ๘ และภาค ๑๐ ดังนี้

-พระเทพกิตติมุนี (ประทัย) ฉายา วชิรญาโณ อายุ ๙o พรรษา ๖o เจ้าอาวาสวัดศรีสะเกษ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘

-พระครูไพบูลย์รัตนาภรณ์ (สมบูรณ์) ฉายา รตนณาโณ อายุ ๖๖ พรรษา ๔๖ วัดหงส์รัตนาราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐

๒. มติมหาเถรสมาคมอนุมัติ เรื่อง การเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระอารามหลวง จำนวน ๒ รูป ดังนี้

-พระมหาเอกพงษ์ ฉายา เอกวชิโร อายุ ๓๓ พรรษา ๑๒ วัดมัชฌิมาวาส ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ในหน้าที่ฝ่ายศาสนศึกษา

-พระมหาพงษ์เดช ฉายา สุขวฑฺฒโน อายุ ๓๐ พรรษา ๑๐ วัดมหาชัย ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ในหน้าที่ฝ่ายศึกษาสงเคราะห์

๓. มติมหาเถรสมาคมอนุมัติ เรื่อง การแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด, รองเจ้าคณะจังหวัด, ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ (ธรรมยุต) ดังนี้

-พระสุวีรญาณ (พิชาญ ฉายา สุวิชาโน อายุ ๖o พรรษา ๓๙ เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ (ธรรมยุต) และเจ้าอาวาสวัดศรีแก้งคร้อ ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ (ธรรมยุต)

-พระครูปัญญาพัฒนาภรณ์ (ปัญญา) ฉายา ปุญฺญจโย อายุ ๘๗ พรรษา ๖๗ เจ้าอาวาสวัดโพธิสัมพันธ์ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ธรรมยุต)

-พระครูธรรมญาณทิพยรัชต์ (จักรายุธ) ฉายา สมฺปตฺโต อายุ ๕๘ พรรษา ๓๒ เจ้าอาวาสวัดป่าโนนขุมเงิน และเจ้าคณะอำเภอโพนนาแก้ว-กุดบาก (ธรรมยุต) ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธรรมยุต)

-พระครูโสภณธรรมรักขิต (วีระพล) ฉายา จิรปญฺโญ อายุ ๗o พรรษา ๓๓ เจ้าคณะตำบลหายโศก-บ้านผือ (ธรรมยุต) และเจ้าอาวาสวัดเขมวนาราม ตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านผือ (ธรรมยุต)

๔. มติมหาเถรสมาคมอนุมัติ เรื่อง การเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะ ดังนี้

-พระครูวิสุทธิกิจจานุรักษ์ (ไพฑูรย์) ฉายา ขนฺติโก อายุ ๗๒ พรรษา ๕๒ วัดยุคลราษฎร์สามัคคี ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดยุคลราษฎ์สามัคคี และเจ้าคณะตำบลเกาะลอย ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพานทอง

๕. มติมหาเถรสมาคมอนุมัติ เรื่อง การเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง จำนวน ๒ รูป ดังนี้

-พระใบฎีกา สุทัศน์ ฉายา คนฺธสาโร อายุ ๕๗ พรรษา ๓๖ วิทยฐานะ วัดศาลาปูน วรวิหาร ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศาลาปูน วรวิหาร พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ในหน้าที่ฝ่ายสาธารณูปการ

-พระครูปลัด คำรณ ฉายา สุเมโธ อายุ ๓๘ พรรษา ๑๖ วัดศาลาปูน วรวิหาร ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศาลาปูน วรวิหาร พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ในหน้าที่ฝ่ายการศึกษา

๖. มติมหาเถรสมาคมอนุมัติ เรื่อง การขออนุมัติออกหนังสือทางราชการเล่มใหม่แทนเล่มเดิมที่หมดอายุของพระภิกษุที่ปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ รวมจำนวน ๑๗ รูป และอนุมัติพระภิกษุไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ จำนวน ๑๐ รูป

๗. มติมหาเถรสมาคมอนุมัติ พระภิกษุเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ สาธารณรัฐอิตาลี และสหรัฐอเมริกา จำนวน ๔ รูป

๘. มติมหาเถรสมาคมรับทราบและอนุมัติ เรื่อง การประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา สามัญประจำปี ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๗ ที่ประชุมมีมติให้วัดพุทธดัลลัส เมืองดัลลัส รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๗ ในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๙. มติหาเถรสมาคมพิจารณา เรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จำนวน ๔ เรื่อง ดังนี้

-เรื่อง การเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ที่ประชุมมหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบ

(๑.) มอบวัดทุกวัดในราชอาณาจักร จัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา หลังทำวัตรเย็นทุกวันจันทร์ตลอดปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ตามความหมาะสม และเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมเจริญพระพุทธมนต์โดยการสวมใส่เสื้อเหลือง

(๒.) มอบวัดไทยในต่างประเทศ จัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา หลังทำวัตรเย็นทุกวันจันทร์ตลอดปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ตามความเหมาะสม และเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมเจริญพระพุทธมนต์โดยการสวมใส่เสื้อเหลือง

(๓.) ให้ใช้ฉันท์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ตามติมหาถรสมาคม ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๖ เป็นบทสวดในการเจริญพระพุทธมนต์

-อนุมัติ เรื่อง การขออนุมัติเดินทางของพระภิกษุไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ ประเทศอินเดีย จำนวน ๗ รูป

-อนุมัติ เรื่อง การขออนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด จำนวน ๒ เรื่อง

๑๐. มติมหาเถรสมาคมพิจารณา เรื่องการสาธารณูปการ จำนวน ๒ เรื่อง

๑๑. มติมหาเถรสมาคมพิจารณา เรื่องการจัดการศาสนสมบัติ จำนวน ๓ เรื่อง