มส.ตั้ง “พระธรรมโพธิมงคล” เจ้าอาวาสวัดนิมมานนรดี เจ้าคณะภาค 2 เป็นเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ “พระเทพวิสุทธิดิลก” เจ้าอาวาสวัดสามพระยา

พระราชพิพัฒนโกศล” เจ้าอาวาสวัดเศวตฉัตร เป็นเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม จากนี้จะนำรายชื่อเสนอ “สมเด็จพระสังฆราช” เสนอไปยังราชเลขานุการในพระองค์ เพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท เมื่อมีพระราชดำริต่อไป

เมื่อวันที่  20 ส.ค. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ 16 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Zoom Meeting) มีกรรมการมส.เข้าร่วมประชุม โดยมส.ได้มีมติรับรองการประชุม การเสนอแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ดังนี้ 1.พระธรรมโพธิมงคล (สมควร ปิยสีโล) เจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี และเจ้าคณะภาค 2 ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดสระเกศ พระอารามหลวง 2.พระเทพประสิทธิคุณ (ประจวบ ขนฺติธโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม    และที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดระฆังฯ 3.พระเทพวิสุทธิดิลก (ละเอียด กิตฺติสุขุโม) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสามพระยา ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสามพระยา ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดสามพระยา 4.พระราชปัญญาสุธี (อุทัย ฌาโณทโย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง รองเจ้าคณะภาค 11 และผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง 5.พระราชพิพัฒนโกศล (ประสิทธิ์ ปริยตฺติธารี) เจ้าอาวาสวัดเศวตฉัตร และเจ้าคณะเขตคลองสาน ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม

นอกจากนี้ที่ประชุมมส.ยังมีมติแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดฝ่ายคณะสงฆ์ธรรมยุต ดังนี้ พระปริยัติสารสุธี (อเนก มนุญฺโญ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติ จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติ และผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจ.พระนครศรีอยุธยา (ธรรมยุต) ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจ.พระนครศรีอยุธยา (ธรรมยุต) 2.พระปัญญาวิสุทธิโมลี (วันชัย เขมวิชโย) เจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวี จ.ลพบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจ.ลพบุรี (ธรรมยุต) 3.พระสิงหคณาจารย์ (ทวี สุวณฺณปาโล) เจ้าอาวาสวัดกระทุ่มปี่ จ.สิงห์บุรี ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจ.สิงห์บุรี (ธรรมยุต) 4.พระครูวิจิตรธรรมคุณ (ประจวบ สุทธจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดแสงธรรมสุทธาราม จ.นครสวรรค์ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจ.นครสวรรค์ (ธรรมยุต) 5.พระครูโสภณวัชรคุณ (สมใจ ธมฺมสาโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเพชรวราราม จ.เพชรบูรณ์ เจ้าคณะอ.เมืองเพชรบูรณ์ (ธรรมยุต) ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจ.เพชรบูรณ์ (ธรรมยุต) 6.พระครูปัญญาสัตติคุณ (ณรงค์ศักดิ์ จิตวํโส) เจ้าอาวาสวัดไพรสณฑ์รัตนาราม จ.กำแพงเพชร และเจ้าคณะอ.คลองลาน – ปางศิลาทอง (ธรรมยุต) ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจ.กำแพงเพชร – พิจิตร (ธรรมยุต)

7.พระครูวิสุทธิศีลคุณ (ชายแดน สีลสุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดสามัคดีบุญญาราม จ.ลำปาง และเจ้าคณะอ.เมืองลำปาง (ธรรมยุต) ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจ.ลำปาง – แพร่ (ธรรมยุต) 8.พระครูประโชติธรรมคุณ (พวน ชุตินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดเนินแสงทอง จ.บึงกาฬ เจ้าคณะอ.เซกา (ธรรมยุต) และผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจ.บึงกาฬ (ธรรมยุต) ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจ.บึงกาฬ (ธรรมยุต) 9.พระประชาธรรมนาถ (ไพรัตน์ ปญฺญาธโร) เจ้าอาวาสวัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจ.ฉะเชิงเทรา (ธรรมยุต) ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจ.ฉะเชิงเทรา (ธรรมยุต) 10.พระโสภณคณาภรณ์ (ไชยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน) ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดญาณสังวราราม จ.ชลบุรี และผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ธรรมยุต) ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจ.ชลบุรี (ธรรมยุต) 11.พระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ (ไพสาร วรสาโร) เจ้าอาวาสวัดสิริวัฒนาราม จ.นครปฐม และเจ้าคณะอ.บางเลน (ธรรมยุต) ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจ.นครปฐม – สุพรรณบุรี (ธรรมยุต) 12.พระครูวินิจสมณการ (บุญเสริม อินฺทโชโต) เจ้าอาวาสวัดสหธรรมิการาม จ.เพชรบุรี เจ้าคณะอ.ท่ายาง และผู้รักษาการแทนจ้าคณะจ.เพรรบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจ.เพชรบุรี (ธรรมยุต) 13.พระครูสิริธรรมาภิรัต (ธรรมรัต อริยธมฺโม) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ จ.นครศรีธรรมราช เจ้าคณะอ.พระพรหม – ลานสกา (ธรรมยุต) และผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจ.นครศรีธรรมราช ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจ.นครศรีธรรมราช (ธรรมยุต) และ14.พระครูบุญสารโสถิต (บุญเพียง ปุญฺญกโร) เจ้าอาวาสวัดมะปริงวารีราม จ.ปัตตานี รองเจ้าคณะจ.ปัตตานี – ยะลา – นราธิวาส (ธรรมยุต) และผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจ.ปัตตานี – ยะลา – นราธิวาส ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจ.ปัตตานี – ยะลา – นราธิวาส (ธรรมยุต)

โดยหลังจากนี้จะเสนอรายชื่อให้สมเด็จพระสังฆราชในฐานะประธานกรรมการมส.เสนอไปยังราชเลขานุการในพระองค์ เพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท เมื่อมีพระราชดำริ เป็นประการใด ให้มส.มีมติให้มีพระบัญชาตั้งหรือตราตั้งแล้วแต่กรณี ตามพระราชดำรินั้น ทั้งนี้เป็นการดำเนินการตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2563) ที่ระบุว่า การแต่งตั้งเจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด และเจ้าอาวาสพระอารามหลวง เมื่อได้ดำเนินการตามกฎมหาเถรสมาคมนี้แล้ว ให้เสนอมส.พิจารณาทุกกรณี จากนั้นให้สมเด็จพระสังฆราชในฐานะประธานกรรมการมหาเถรสมาคมเสนอไปยังราชเลขานุการในพระองค์ เพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท เมื่อมีพระราชดำริเป็นประการใด ให้มส.มีมติให้มีพระบัญชาตั้งหรือตราตั้งแล้วแต่กรณี ตามพระราชดำรินั้น แล้วให้เลขาธิการมหาเถรสมาคมรายงานนายกรัฐมนตรี เพื่อทราบต่อไป