มส.ชุดใหม่เข้าร่วมประชุมส่งท้ายปี 2564 มีมติตั้ง “พระปิฎกโกศล” ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจ.ราชบุรี

วันนี้ 20 ธ.ค.2564 ที่พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ 22/2564 นับเป็นครั้งสุดท้ายของปี และนับเป็นการประชุมครั้งแรกของกรรมการมส.ชุดใหม่ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 ธ.ค.2564 ที่ผ่านมา

ภายหลังการประชุมมส. นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. แถลงผลการประชุมมส. ว่า มส.มีมติให้วัดไทยทั่วโลกจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2564 ตามความเหมาะสม โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19  อย่างเคร่งครัด และได้มีมติแต่งตั้ง พระปิฎกโกศล (ปราโมทย์ ปโมทิโต) อายุ 56 พรรษา 36 เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี ให้เป็นเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี

นายสิทธา กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้มส.ยังมีมติแต่งตั้งสมเด็จพระมหาวีรวงศ์  (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ กรรมการมส. เป็นประธานคณะกรรมการกองทุนวัดช่วยวัด โดยมีพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการ มส. เป็นรองประธานกรรมการ