มมร จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ๒๕๖๖ ถวายเป็นพุทธบูชา

มมร จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ๒๕๖๖ ถวายเป็นพุทธบูชา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2566 ด้วยกรอบแนวคิด “สจิตฺตปริโยทปนํ” Purification by Mindfulness: Exploring the Path to Inner Peace ระหว่างวันที่ 2-6 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา จ.นครปฐม

พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา กล่าวว่า มมร มีกำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2566 ด้วยกรอบแนวคิด “สจิตฺตปริโยทปนํ” Purification by Mindfulness: Exploring the Path to Inner Peace เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ระหว่างวันที่ 2-6 มีนาคม 2566 ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่สำคัญดังนี้

วันที่ 3 มี.ค. 2566 ได้รับพระเมตตาจากเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเปิดกิจกรรม และประทานพระโอวาทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  พร้อมทั้งมีพระบัญชาโปรดให้เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเททองหล่อ “พระพุทธวิชชาจรณุตตมมงคล” ขนาดหน้าตัก ๕๑ นิ้ว เพื่อเป็นพระประธานประดิษฐาน ณ อาคารปฏิบัติธรรม มมร และกล่าวสัมโมทนียกถาในประเด็นการจัดตั้งสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์

จากนั้นมีปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การปฏิบัติธรรม การพัฒนาจิตใจ และการสร้างสันติสุขในชาติ” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และมีการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “สจิตฺตปริโยทปนํ : การทำจิตใจให้ผ่องใส ผ่านมุมมองพระพุทธศาสนา และวิทยาศาสตร์” วิทยากรประกอบด้วย พระมหากีรติ ธีรปญฺโ วัดป่าสว่างบุญ (บุญล้อม) จ.อุบลราชธานี  ดร.นพ.ชัยภัทร ชุณหรัศมิ์ แพทย์ด้านประสาทวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ ดร.ศิรวัจน์ อิทธิภูริพัฒน์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและนวัตกรรมประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดำเนินรายการโดย พระครูปลัดสุวัฒนสัจจคุณ, ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มมร

พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มมร ได้ชี้แจงต่ออีกว่า ระหว่างวันที่ 2-6 มีนาคม 2566 นั้นทางมหาวิทยาลัย โดยสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จัดให้มีการปฏิบัติบูชา มีการตักบาตร สวดมนต์ ฟังธรรมบรรยาย ปฏิบัติกรรมฐาน โดยได้กราบนิมนต์พระเถราจารย์ด้านกรรมฐานมาบรรยายและนำปฏิบัติธรรม อาทิ พระธรรมพัชรญาณมุนี (ฌอน ชยสาโร) สถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสี จังหวัดนครราชสีมา พระราชวชิรธรรมาจารย์ (สุธรรม สุธมฺโม) วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) จ.อุดรธานี  พระมงคลธรรมวิธาน, ผศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดทองเนียม พระครูสิริสุตวราภรณ์ (ประกอบ ธมฺมชีโว) วัดป่ามหาไชย จ.สมุทรสาคร พระครูประจักษ์วรญาณ วัดป่าท่าทราย จ.สมุทรสาคร พระอาจารย์สมปอง ธมฺมาลโย วัดเทพรัตนาราม จ.สมุทรสาคร

และในวันมาฆบูชา (วันที่ 6 มี.ค. 2566) เวลา 17.00 น. พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จะได้แสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในวันมาฆบูชา จากนั้นจะได้นำพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนรอบอาคารธรรมสถาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ดังนั้นการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2566 ครั้งนี้ จึงขอเชิญชวนพุทธบริษัทได้ร่วมกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างกุศลถวายเป็นพุทธบูชาในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเดินทางมาร่วมได้ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา จ.นครปฐม หรือท่านที่ไม่สะดวกในการเดินทางก็สามารถร่วมกิจกรรมผ่านทางระบบออนไลน์ เข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mbu.ac.th พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มมร กล่าว