มติ มส.แต่งตั้ง “พระสังฆาธิการ” หลายตำแหน่ง

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565  เวลา 14.00  น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ (Zoom Meeting) มีกรรมการมหาเถรสมาคมเข้าร่วมประชุม การนี้นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบทูลถวายเปิดการประชุม นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม  นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. แถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ 10/2565 ผ่านระบบออนไลน์ ว่า มส.มีมติเห็นชอบ แต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งต่างๆดังนี้

1.พระสิริพัฒนาภรณ์ (วินัย สจฺจวํโส) รองเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร

2.พระครูสารกิจโกศล (สุดใจ นิสฺโสโก) เจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม จ.อุบลราชธานี เจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานี ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี

 3.พระครูศรีรัตนาภิรักษ์ (พนาวัลย์ จกฺกธมฺโม)  เจ้าอาวาสวัดเกียรติแก้วสามัคคี จ.ศรีสะเกษ เจ้าคณะอำเภอศรีรัตนะ ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ

 4.พระศรีวิสุทธิเมธี (พนมพร ปุตฺตวโร)  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอนาทม ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม

5.พระครูอรรถสารเมธี (จำนง อติเมโธ) เจ้าอาวาสวัดวุฒาราม จ.ขอนแก่น เจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น

 6.พระครูสิริภัทรโสภณ (จันดี กิตฺติโสภโณ) เจ้าอาวาสวัดสว่างใต้ จ.กาฬสินธุ์ เจ้าคณะ อำเภอร่องคำ ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์

7.พระมหาอนันต์ นิมฺมโล เจ้าอาวาสวัดเกษมาคม จ.กาฬสินธุ์ เจ้าคณะอำเภอกมาลาไสย ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์

8.พระราชวัลภาจารย์ (ดาวเรือง อาจารคุโณ) เจ้าอาวาสวัดหนองหอย จ.ราชบุรี เจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี

 นายสิทธา ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ที่ประชุม มส.ได้มีมติ แต่งตั้งพระสังฆาธิการเป็นที่ปรึกษา

1 .พระเทพรัตนากร (ประสาร เตชสีโล) เจ้าอาวาสวัดเทพลีลา เจ้าคณะเขตบางกะปิ ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

2.พระราชสิทธิวรคุณ (สุรินทร์ สุภปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์ เจ้าคณะเขตคูหาสวรรค์ ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

3 .พระเทพรัตนสุธี (ปัญญา สิริปญฺโญ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15

4 .พระวิชัยมุนี (ไพฑูรย์ เมตฺตจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดสำราญนิเวศ จ.อำนาจเจริญ เจ้าคณะจ.อำนาจเจริญ (ธรรมยุต) ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะจ.อำนาจเจริญ(ธรรมยุต)