มติ มส.เรื่อง การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙ และรัชกาลที่ ๕

     มติ มส.เรื่อง กาจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐กันยายน ๒๕๖๓ เลขาธิการมหาเถร-สมาคมเสนอว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประชุมหารือการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ และการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.ณ ห้องประชุม ๑๐๘ อรรถไกวัลวที ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา) และผู้แทนสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเข้าร่วมประชุม โดยมีที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านงานเฉลิมพระเกียรติและงานกิจการพิเศษ (นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์) เป็นประธาน สรุปดังนี้ ๑. ประธานขอความร่วมมือทุกหน่วยงานให้ดำเนินงานการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ และกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ๒. การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีดังนี้ ๒.๑ การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดดังนี้ ๑) พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ในวันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ น. โดยในส่วนกลางจัดพิธี ณ ท้องสนามหลวง พระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี ในส่วนภูมิภาคให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดจัดพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม ในต่างประเทศให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม ๒) พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมในวันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. โดยในส่วนกลางจัดพิธี ณ ท้องสนามหลวง ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี ในส่วนภูมิภาคให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดจัดพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม โดยจัดพิธีพร้อมกันกับในส่วนกลาง ในต่างประเทศให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม ๓) พิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในวันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๑๙ น.โดยในส่วนกลางจัดพิธี ณ ท้องสนามหลวงมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี ในส่วนภูมิภาคให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดจัดพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม โดยจัดพิธีพร้อมกันกับในส่วนกลาง ในต่างประเทศให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม ๔) การจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรพร้อมเครื่องราชสักการะการจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล การจัดพิธีวางพวงมาลา และการจัดพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรม-ฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรพร้อมเครื่องราช-สักการะ ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน รวมทั้งเชิญชวนจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพวงมาลา และพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในวันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม ๕) การจัดแสดงโดรนแปรอักษรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดแสดงโดรนแปรอักษรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับร่วมกับบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ดำเนินการจัดแสดงโดรนแปรอักษรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในวันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๓๐ น. บริเวณมหาวิทยาลัย- ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ภายหลังพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ๖) การจัดทำสารคดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดทำสารคดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยกรมประชาสัมพันธ์โทรทัศน์รวมการ-เฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และสถานีโทรทัศน์ทุกสถานี ร่วมกันดำเนินการจัดทำสารคดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยเผยแพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์ในช่วงวันคล้ายวันสวรรคต ๗) การถ่ายทอดสดการจัดพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดการถ่ายทอดสดการจัดพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยกรมประชาสัมพันธ์ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย สถานีโทรทัศน์ทุกสถานี และสถานีวิทยุกระจายเสียง-แห่งประเทศไทย ร่วมกันดำเนินการจัดการถ่ายทอดสดการจัดพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในวันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๙.๑๙ น. ณ ท้องสนามหลวงเพื่อเผยแพร่ภาพและเสียงทางสถานีโทรทัศน์รวมการ-เฉพาะกิจแห่งประเทศไทย สถานีโทรทัศน์ทุกสถานี สถานีโทรทัศน์ Thai TV Global Network สถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ NBT World สื่อออนไลน์และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ๒.๒การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า-เจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดดังนี้ ๑) การจัดพิธีวางพวงมาลา จัดพิธีวางพวงมาลา ในวันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยในส่วนกลางเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ไปวางพวงมาลาณ พระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า-เจ้าอยู่หัว ที่พระลานพระราชวังดุสิต ในส่วนภูมิภาคให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดจัดพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม ในต่างประเทศให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม ๒) การจัดทำสารคดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดทำสารคดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยกรมประชาสัมพันธ์โทรทัศน์รวมการ-เฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และสถานีโทรทัศน์ทุกสถานี ร่วมกันดำเนินการจัดทำสารคดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยเผยแพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์ในช่วงวันคล้ายวันสวรรคต ๒.๓การจัดกิจกรรมจิตอาสา ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ-พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ และเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ และเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ จึงเห็นสมควรกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล ชื่อกิจกรรมว่า “ปณิธานความดีทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” โดยให้สถาบันการศึกษาและสถานสงเคราะห์ทุกแห่งนำนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เพื่อเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว สถาบันการศึกษา สถานสงเคราะห์ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ เพื่อให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเพื่อสร้างสรรค์สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเป็นแบบอย่างที่ดีเช่น การพัฒนาศาสนสถาน การพัฒนาสถาบันการศึกษา สถานสงเคราะห์ ชุมชน การทำความสะอาด การปลูกป่าปลูกต้นไม้ การเก็บขยะ การกำจัดวัชพืชการปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นต้น โดยให้สถาบันการศึกษาและสถานสงเคราะห์ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาตลอดเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ๓. การมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๓.๑ ในส่วนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่ประชุมมีมติมอบหมายให้ดำเนินการดังนี้ ๑) นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป (พระสงฆ์ชั้นสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะจำนวน ๑๐ รูป) ๒) พระสงฆ์ จำนวน ๗๙ รูป พร้อมกัน ณ ท้องสนามหลวง เวลา ๐๖.๐๐ น. เดินทางโดยรถบัสขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ๓) จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เริ่มเวลา ๐๗.๓๐ น. โดยมีสมเด็จพระราชาคณะเป็นประธานสงฆ์ ๔) แจ้งรายชื่อสมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะ ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อทำข่าวประชาสัมพันธ์และให้พิธีกรบรรยาย ๕) นำอาหารส่วนหนึ่งของผู้ที่ร่วมตักบาตรไปถวายวัดที่ขาดแคลน ๖) จัดรถเพื่อบรรทุกอาหารที่จะนำไปถวายโดยให้จอดรถในสถานที่ ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำหนด ๓.๒ การจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ และเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ มอบสำนักงาน-พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดำเนินการเสนอที่ประชุมมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณาให้วัดทุกวัดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ในวันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. และในวันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. ๓.๓ การจัดพิธีการต่าง ๆ ก่อนถึงวันคล้ายวันสวรรคต เนื่องจากอาจจะมีบางหน่วยงานไม่สามารถจัดพิธีการต่าง ๆ ได้ในวันที่ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคต เนื่องจากหัวหน้าหน่วยงานไปร่วมพิธีกับฝ่ายรัฐบาล รวมทั้งเป็นวันหยุดราชการซึ่งบางหน่วยงานไม่สะดวกจัดพิธีการต่าง ๆ ในวันที่ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคต ดังนั้น จึงได้ขอหารือที่ประชุมพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการตอบข้อหารือให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ และมอบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดำเนินการดังนี้ ๑) ไม่ควรจัดงานล่วงหน้าก่อนวันงาน ในกรณีหน่วยงานที่จะจัดพิธีการต่าง ๆ ก่อนถึงวันที่ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคต ฯ ควรจัดให้ตรงกับวันงานเท่านั้นคือวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๒) กรณีการใช้พัดยศ เนื่องจากรัฐบาลได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในกรอบของรัฐบาลสามารถใช้พัดยศได้ ในส่วนกลาง ณ ท้องสนามหลวง โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และส่วนภูมิภาค ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม และมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เท่านั้น หน่วยงานอื่นที่ไม่ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตไม่สามารถใช้พัดยศได้ แต่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมและพิธีการต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม ๓) มอบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการหารือการใช้พัดยศมีกรณีอะไรบ้าง โดยหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักพระราชวัง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกระทรวงวัฒนธรรม และให้นำเสนอมหาเถรสมาคม ประกาศเป็นมติหรือระเบียบการใช้พัดยศให้เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นควรนำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดทราบ ที่ประชุมรับทราบ