มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๕ ให้ทุกวัดเจริญพระพุทธมนต์วันคล้ายวันสวรรคต ร.9

การประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๕


วันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงลาการประชุม ทรงมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระธีรญาณมุนี เป็นประธานในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๕ โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคม พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
โดยหลังการประชุมเสร็จสิ้น คณะโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้แถลงข่าวการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๕ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ โดยมีวาระการประชุมมหาเถรสมาคม อาทิ
๑. การเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยดำเนินการดังนี้
– ให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ หลังจากทำวัตรเย็น
– ให้วัดไทยในต่างประเทศ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ตามความเหมาะสม
๒. พิจารณาแต่งตั้งพระครูสุนทรธรรมพินิจ (เที่ยง) ฉายา ญาณุชุโก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมบูชา และเจ้าคณะอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี (ธรรมยุต) ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ธรรมยุต)
๓. พิจารณาแต่งตั้งพระครูอนุรักษ์วัฒนกิจ (น้อย) ฉายา ตนฺติปาโล เจ้าคณะอำเภอบำเหน็จณรงค์ (ธรรมยุต) วัดป่าสำราญจิต ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ (ธรรมยุต)
๔. พิจารณาอนุมัติตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๘ อำเภอละ ๑ ตำแหน่ง ดังนี้
– อำเภอเมืองปัตตานี – หนองจิก ,อำเภอปะนาแระ ,อำเภอโคกโพธิ์ และอำเภอสายบุรี – ไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
– อำเภอเมืองสตูล และอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
– อำเภอเขาชัยสน ,อำเภอป่าปอน และอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
– อำเภอตากใบ และอำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
๕. รับทราบรายงานผลการดำเนินการตัวชี้วัดที่ ๒ ความสำเร็จของเรื่องร้องเรียนทางพระพุทธศาสนาที่ได้รับการจัดการจนได้ข้อยุติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
#สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ