มติมหาเถรสมาคมเห็นชอบ เรื่อง การจัดกิจกรรมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาส “วันนวมินทรมหาราช” ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

มติมหาเถรสมาคมเห็นชอบ เรื่อง การจัดกิจกรรมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาส “วันนวมินทรมหาราช” ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นวันแห่งการสวรรคตครบ ๗ ปี หรือเรียกว่า “สัตตมวรรษ” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ตามที่รัฐบาลได้ขอพระราชทานพระมหากรุณา และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ รับทราบการกำหนดให้วันที่ ๑๓ ตุลาคมของทุกปี เป็น “วันนวมินทรมหาราช” และขอเชิญชวนหน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล โดยในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้กำหนดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส “วันนวมินทรมหาราช ในวันศุกร์ ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และมหาเถรสมาคมพิจารณาเห็นชอบ ดังนี้ (๑) เห็นชอบการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส “วันนวมินทรมหาราช” ในวันศุกร์ ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ (๒) มอบผู้แทนมหาเถรสมาคมเป็นประธานฝ่ายบรรพชิต ในพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส “วันนวมินทรมหาราช” ในวันศุกร์ ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (๓) มอบ พระธรรมวชิรานุวัตร เจ้าคณะภาค ๑๔ เพื่อพิจารณามอบหมายให้คณะสงฆ์ภาค ๑๔ เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส”วันนวมินทรมหาราช”ในวันศุกร์ ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (๔) มอบ พระธรรมวชิรเมธี เจ้าคณะภาค ๑ เพื่อพิจารณามอบหมายวัดในพื้นที่ใกล้เคียงพุทธมณฑล เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส “วันนวมินทรมหาราช” ในวันศุกร์ ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (๕) มอบ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด ประสานเจ้าคณะจังหวัดเพื่อพิจารณาคัดเลือกวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส “วันนวมินทรมหาราช” ในวันศุกร์ ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ (๖) มอบวัดทุกวัดในราชอาณาจักร จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส “วันนวมินทรมหาราช” ในวันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ หลังจากทำวัตรเย็น (๗) ให้วัดไทยในต่างประเทศ จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส “วันนวมินทรมหาราช” ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตามความเหมาะสม