มติมส.ปรับใหญ่คณะกรรมการปฏิรูปขับเคลื่อนกิจการพุทธศาสนา ๖ ด้าน

นายยุทธศักดิ์ แก้วพระพาน ผู้ช่วยโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) เห็นชอบปรับปรุงคณะกรรมการฝ่ายต่างๆของมส. ตามมติมส.ครั้งที่ 6/2559

เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2559 และมติมส. ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2559 ที่ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการฝ่ายต่างๆของมส. ทั้ง 6 ฝ่าย เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดสัมฤทธิผล ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในระเบียบมส. ว่าด้วยคณะกรรมการฝ่ายต่างๆของมส. พ.ศ. 2539  เนื่องจากกรรมการในแต่ละฝ่ายมีการเปลี่ยนแปลงในคณะกรรมการบางรูป ประธานกรรมการฝ่ายต่างๆ เห็นควรปรับปรุงคณะกรรมการฝ่ายต่างๆของมส. ให้เป็นปัจจุบัน ดังนี้ 1.คณะกรรมการฝ่ายปกครอง มีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานกรรมการ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นรองประธานกรรมการ

ผู้ช่วยโฆษกพศ. กล่าวต่อไปว่า 2.คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษามีพระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) วัดปากน้ำ เป็นประธานกรรมการ พระพรหมวิสุทธาจารย์ (มนตรี คณิสฺสโร) วัดเครือวัลย์ เป็นรองประธานกรรมการ 3.คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ มีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานกรรมการ พระพรหมกวี (พงศ์สันต์ ธมฺมเสฏฺโฐ) วัดกัลยาณมิตร เป็นรองประธานกรรมการ 4.คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ มีพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) วัดประยุรวงศาวาส เป็นประธานกรรมการ พระพรหมวิสุทธาจารย์ (มนตรี คณิสฺสโร) วัดเครือวัลย์ เป็นรองประธานกรรมการ 5.คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ มีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นประธานกรรมการ พระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตฺตคุตฺโต) วัดสุทัศนเทพวราราม เป็นรองประธานกรรมการ และ6.คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ มีสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นประธานกรรมการ พระพรหมจริยาจารย์ (สงัด ปญฺญาวุโธ) วัดกะพังสุรินทร์ จ.ตรัง เป็นรองประธานกรรมการ