“มจร วังน้อย” จัดกิจกรรมจิตอาสา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมวางพวงมาลาและกิจกรรมจิตอาสาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การจัดกิจกรรม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย นำโดย พระเมธีธรรมาจารย์ (เจ้าคุณประสาร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ประธานฝ่ายสงฆ์ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้วางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้นได้จัดกิจกรรมจิตอาสาโดยมี พระเทพปวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธาน  พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่ และนิสิต ได้เข้าร่วมเป็นจิตอาสาเคลื่อนย้ายพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พุทธศักราช ๒๕๓๙ รวมทั้งอรรถกถาและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา จากชั้นใต้ดินอาคารเรียนรวมไปยังอาคารพระพรหมบัณฑิต (IBSC) ชั้น ๒ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

โดยการจัดกิจกรรมทั้งหมดได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส โควิด-๑๙ และกำหนดผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายในไม่เกิน ๕๐ รูป/คน มีการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ ทั่วประเทศ