ภูมิปัญญาท้องถิ่น กินเที่ยวทั่วไทย คอลัมนิสต์ วีดีโอ ศูนย์ข่าวพระเผยแผ่ ศูนย์ข่าวพุทธชายแดนใต้ ศูนย์ข่าวพุทธไทยต่างแดน ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี CONTACT US โปรดเกล้าฯ สถาปนาอธิการบดี มจร เป็น “พระพรหมวัชรธีราจารย์” เจ้าคุณบุญชิต เป็น “พระพรหมวัชรวิมลมุนี”

วันที่ 17  พฤษภาคม 2567 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดำริว่า พระสงฆ์ซึ่งดำรงอยู่ในสมณคุณ มีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนา สมควรได้เลื่อนอิสริยฐานดันดร ในสมณศักดิ์สูงขึ้นมีอยู่ จึงทรงพระกรุณาสถาปนา

1.พระธรรมวชิรมุนี เป็น พระพรหมวัชรวิมลมุนี สถิต ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์

2.พระธรรมวัชรบัณฑิต เป็น พระพรหมวัชรธีราจารย์ สถิต ณ วัดปากน้ำ พระอารามหลวง