พิ ธี ส ม โ ภ ช สุ พ ร ร ณ บั ฏ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ์

พิ ธี ส ม โ ภ ช สุ พ ร ร ณ บั ฏ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ พิพัฒนพงศพิสุต พุทธสิริพจนพิจิตร ฐิตธรรมนิวิฐวิปัสสนา  นุศาสก สาสนดิลกโสภณจารี ตรีปิฎกบัณฑิต ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี สถิต ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

ภาพ/ข่าว จากเฟสบุ๊ค พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย