พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดอินทรวิหาร

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐๐ น. ณ มณฑลพิธีหน้าองค์หลวงพ่อโต วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ พระเดชพระคุณ พระโสภณธรรมวงศ์ เจ้าอาวาสวัดอินทรหาร เป็นประธานสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง เครือข่ายชุมชนในเขตพระนคร

ในโอกาสนี้ นางศรีนวล ลัภกิตโร รองอธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการส่งเสริมพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มอบประกาศเกียรติคุณตั้ง เจ้าคุณพระโสภณธรรมวงศ์, ดร. เป็นที่ปรึกษาของคณะอนุกรรมการฯ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ กรกภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓