พิธีเจริญพระพุทธมนต์ปริตตานุภาพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเพื่อความเป็นสวัสดิมงคล ณ ลานพระปรางค์ วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร

พิธี​เจริญพระพุทธ​มนต์ปริตตานุภาพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเพื่อความเป็นสวัสดิมงคล ณ ลานพระปรางค์ วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

พิธีเริ่ม เวลา ๑๖.๐๐ น. ในการนี้พระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม, ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๙, เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม ท่านณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีชีวิตทาน ปล่อยปลาที่ท่าน้ำวัดอรุณราชวราราม ๒๐,๐๐๐ ตัว

เวลา ๑๖.๓๐ น. พระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม, ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๙, เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม ท่านณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีอัญเชิญหลวงพ่อแจ้ง(จำลอง) จากพระวิหารไปประดิษฐานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ปริตตานุภาพ ณ ลานพระปรางค์ วัดอรุณฯ

ในเวลา ๑๗.๐๐ น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ปริตตานุภาพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเพื่อความเป็นสวัสดิมงคล ณ ลานพระปรางค์ วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร ในการนี้พระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม, ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๙, เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ท่านณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เปิดกรวยถวายราชสักการะที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และคณะพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ปริตตานุภาพ

ในโอกาสนี้พระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม, ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๙, เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้กล่าวสัมโมนียกถาด้วยว่า

การสวดพระปริตรนอกจากมีอานุภาพในการคุ้มครอง ป้องกัน รักษาแล้ว ยังถือกันว่าการสวดพระปริตรเป็นมงคล ดังมีบอกชัดแจ้งไว้ในคำอาราธนาพระปริตรว่า

วิปัตติปะฎิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธยา

สัพพะทุกขะวินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง

ขอนิมนต์พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย จงสวดพระปริตร ซึ่งเป็นมงคลเพื่อป้องกันความวิบัติ เพื่อได้มาซึ่งสมบัติทุกประการ เพื่อขจัดเสียซึ่งทุกข์ทั้งปวงเถิด

วิปัตติปะฎิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา

สัพพะภะยะวินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง

ขอนิมนต์พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย จงสวดพระปริตร ซึ่งเป็นมงคลเพื่อป้องกันความวิบัติ เพื่อได้มาซึ่งสมบัติทุกประการ เพื่อขจัดเสียซึ่งโรคทั้งปวงเถิด

วิปัตติปะฎิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา

สัพพะโรคะวินาสายะ ปริตรตัง พรูถะ มังคะลัง

ขอนิมนต์พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย จงสวดพระปริตร ซึ่งเป็นมงคลเพื่อป้องกันความวิบัติ เพื่อได้มาซึ่งสมบัติทุกประการ เพื่อขจัดเสียซึ่งโรคทั้งปวงเถิด

นอกจากนี้ยังมีบทสวดกล่าวย้ำความมุ่งหมายไว้ในใตอนท้ายของพระปริตรอีก ๓ ครั้งว่า

นักขัตตะยักขะภูตานัง ปาปัคคะหะนิวาระณา

ปะริตตัสสานุภาเวนะ หันตวา เตสัง อุปัททะเว

พระปริตรเป็นเครื่องห้ามเสียซึ่งบาปเคราะห์ (อันเกิดด้วยอำนาจ) ของดาวนักษัตร ของยักษ์และของภูตผีทั้งหลาย ด้วยอานุภาพแห่งพระปริตร ขอจงขจัดเสียซึ่งอุปัททวะทั้งหลายของดาวนักษัตร ของยักษ์ และของภูตผีทั้งหลายเหล่านั้น ด้วยเถิด

ดังนั้น พระปริตร ไม่ว่าจะเป็น เจ็ดตำนาน หรือ สิบสองตำนาน ล้วนแต่เป็นคำศักดิ์สิทธิ์ คำสำหรับสวดที่บริกรรมแล้วให้ผลสำเร็จตามความประสงค์ จึงนับได้ว่าเป็นพระพุทธมนต์ที่มีความขลังและศักดิ์สิทธิ์ มีเดชมีอานุภาพทรงคุณค่าอย่างดีเลิศ หามีมนต์ใดเสมอเหมือนมิได้

ในการนี้คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม จึงให้มีการเจริญพระพุทธมนต์ปริตตานุภาพขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่ชาวไทยทุกหมู่เหล่า ขอความสวัสดีปราศจากโรคาพยาธิจงบังเกิดมีทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญฯ…ทีมข่าว นสพ.ธรรมนำโลก รายงานจากวัดอรุณราชวรารามฯ