พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ๏๚ะ๛ ถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ให้หายจากอาการอาพาธ

คณะศิษยานุศิษย์ทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ถวายสวัสดิมงคล แด่ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๓๐ นาฬิกา
มีพระเดชพระคุณ พระธรรมวิสุทธาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานในพิธี
โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม และวัดบวรนิเวศวิหาร ร่วมเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ถวาย
ด้วยบุญอันเกิดแต่ความเลื่อมใสแห่งใจในพระรัตนตรัยอันเอกอุดม ขออุปัทวะทั้งปวงจงบำราศไปด้วยความสำเร็จแห่งอานุภาพของบุญนั้น
ขอเทพยดาเจ้าทั้งหลายที่ได้สดับธรรมปริยาย ๑๐๘ ประการอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว มีความเลื่อมใส กระทำอนุโมทนาสาธุการ และเป็นผู้รื่นเริงบันเทิงในธรรมนั้น
พึงเข้าไปตั้งไว้เสมอ ซึ่งเมตตาจิตใน เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (พฺรหฺมคุตฺตเถร) แล้วกระทำการอารักขาอันชอบธรรม อนุเคราะห์เนืองนิตย์
โดยอุบายที่จะได้สำราญนิราศทุกข์ ปราศจากโรคและอุปัททวะ ประสบพบแต่ความเจริญ ในอัตตหิตประโยชน์และปรหิตประโยชน์ สำเร็จสมความปรารถนาอันเป็นกุศลตามเจตนาปรารภทุกประการ เทอญ ฯ
ภาพ/ข่าว : วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม