พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

คณะธรรมยุต

วันอาทิตย์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ เมื่อเวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระขนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยมี สมเด็จพระธีญาณมุนี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ สมเด็จพระพุทธพจนวชิรมุนี พร้อมด้วยคณะสงฆ์ธรรมยุต ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ ในการนี้นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมพิธีและปฏิบัติงานพิธี ณ พระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

หนตะวันออก

วันอาทิตย์ ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. คณะสงฆ์หนตะวันออก จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล การนี้ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมในพิธีและปฏิบัติพิธี ณ พระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร

หนกลาง

‘สมเด็จธงชัย’ นำคณะสงฆ์กว่า 3 พันรูป เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัย ‘พระราชินี’

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 1 มิ.ย. ที่ ลานหน้าพระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง นำคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง 23 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย พสกนิกรทุกหมู่เหล่ารวมกว่า 5000 รูป / คน ร่วมเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย. 67

ในการนี้ นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมพิธี

 

หนใต้

คณะสงฆ์หนใต้ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

วันเสาร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ นำคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ พร้อมด้วย พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ วัดกะพังสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง ร่วมปฏิบัติงานพิธี พร้อมด้วยพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมในพิธี

 

หนเหนือ

วันเสาร์ ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณ พระพรหมโมลี  รก.เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองบาลีสนามหลวง เจ้าคณะภาค ๕ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ เป็นประธานสงฆ์ นำคณะสงฆ์หนเหนือ ประกอบด้วย เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และเลขานุการ ๑๖ จังหวัดในเขตปกครอง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ศาลาหลวง วัดพระธาตุแช่แห้ง อ.ภูเพียง จ.น่าน โดยมีคณะสงฆ์จังหวัดน่าน ส่วนราชการ และประชาชน จังหวัดน่าน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

การจัดพิธีในครั้งนี้ จัดขี้นตามมติมหาเถรสมาคมที่ 324/2567จากการประชุมครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 67 เห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประสานกับเจ้าคณะใหญ่ ทั้ง 5 หน เพื่อกำหนดวันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี