พิธีพระราชทานหิรัญบัฏ สัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร และเครื่องประกอบสมณศักดิ์ ณ วัดเฉลิมพระเกียรติ วรวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

พิธีพระราชทานหิรัญบัฏ สัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร และเครื่องประกอบสมณศักดิ์ ณ วัดเฉลิมพระเกียรติ วรวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลเอก ดาว์นพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นผู้เชิญหิรัญบัฏ พัดยศ ผ้าไตร และเครื่องประกอบสมณศักดิ์ ถวายแด่ พระพรหมวัชรจริยาจารย์ และเชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่ พระราชวัชรธรรมภาณี เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดเฉลิมพระเกียรติ วรวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ นายไกรยุทธ หอมไกรลาส ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมและปฏิบัติศาสนพิธีดังกล่าว