พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ “พระธรรมสิทธิเวที” อดีตเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม วันจันทร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น.

น้อมถวายอาลัย “พระธรรมสิทธิเวที” อดีตเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม

วันที่ ๑๘ มิ.ย.๖๔  พระธรรมสิทธิเวที” (ถมยา อภิจาโร) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒ อดีตเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยารามวรวิหาร อดีตกรรมการและเลขานุการ ศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุ (ศ.ต.ภ.)

ได้ละสังขารแล้วอย่างสงบ เมื่อเวลา ๐๑.๔๖ น. วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ โรงพยาบาลธนบุรี ๑ กทม. รวมสิริอายุ ๙๐ ปี ๘ เดือน ๒๑ วัน

ประวัติและผลงานพระธรรมสิทธิเวที

พระธรรมสิทธิเวที (ถมยา อภิจาโร) เจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒ เลขานุการและคณะกรรมการ ศ.ต.ภ.

สถานะเดิม

ชื่อ ถมยา นามสกุล วิโรจน์รัตน์ เกิดวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๒ ณ ตำบลหลักสาม อำเภอ บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  นามบิดา สง่า วิโรจน์รตน์ นามมารดา ช้อย นามสกุล วิโรจน์รตน์

วิทยะฐานะ

พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับการถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาธรรมนิเทศ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับการถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาธรรมนิเทศ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 บรรพชา-อุปสมบท

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ณ วัดสุทธิวาตวราราม ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีพระธรรมสิริชัย (ชิต ชิตวิปุโล) วัดพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่พระสมุทคุณากร เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร วัดตึกมหาชยาราม จังหวัดสมุทรสาคร เป็นพระอุปัชฌาย์

งานด้านการปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้รับแต่งตั้ง เป็นเลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก

พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้รับแต่งตั้ง เป็น เลขานุการกรรมการ ศูนย์ควบคุมการเดินทางไปต่างประเทศ สำหรับพระภิกษุสามเณร (ศ.ต.ภ.)

พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้รับแต่งตง ใหญ่หนหลาง ถึง พ.ศ. ๒๕๒๐

เป็น เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนใต้ และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการเจ้าคณะ

พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม (พระอารามหลวง)

พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาส วัดสังเวชวิศยาราม

พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เป็นเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม (พระอารามหลวง)

เป็นกรรมการและเลขานุการศูนย์ควบคุมการเดินทางไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร(ศ.ต.ภ.)

เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโรงพยาบาลสงฆ์

❖ ลำดับสมณศักดิ์ ❖
พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็น พระครูธรรมธรถมยา อภิจาโร
พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็น พระครูปลัดสุวัฒนสุตคุณ วิบูลคณิสสร ธุราทรมหาคณานุนายก ฐานานุกรมใน พระธรรมวโรดม (ทรัพย์ โฆสโก) วัดสังเวชวิศยาราม
พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น พระครูปลัดสัมพิพัฒนสุตาจารย์ ญาณโกศล วิมลศีลาจาร มหาคณาธิการนายก ปิฎกธรรมรักขิต ฐานานุกรมใน สมเด็จพระวันรัต (ทรัพย์ โฆสโก) วัดสังเวชวิศยาราม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระโสภณรัตนาภรณ์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชรัตนาภรณ์ บวรธรรมานุสิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพคุณาภรณ์ สุนทรศีลาจาร สุวิธานวรกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมสิทธิเวที ศรีสังฆโสภณ วิมลปัญญาโสภิต วรกิจจานุกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

อนึ่งพระเดชพระคุณพระธรรมสิทธิเวที เป็นเจ้าอาวาสรูปที่ ๑๒ ของวัดสังเวชวิศยาราม ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒ เป็นกรรมการและเลขานุการ ศ.ต.ภ. เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโรงพยาบาลสงฆ์ พระเดชพระคุณฯ เป็นพระมหาเถระผู้ประกอบด้วยเมตตา มีอัธยาศัยโอบอ้อมอารี มีศีลาจารวัตรงดงาม มีความเสียสละ และอดทน อุทิศตนเพื่อกิจการงานพระศาสนา คณะสงฆ์ด้วยความเรียบร้อย ดีงามเสมอมา เป็นที่เคารพรักนับถือศรัทธาของพุทธบริษัททั้งหลายทั่วไป