พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระธรรมสิทธิเวที (ถมยา อภิจาโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยารามและพิธีแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม

เจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระธรรมสิทธิเวที (ถมยา อภิจาโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม  อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค๑๒ อดีตกรรมการ และเลขานุการ ศ.ต.ภ. ณ วัดสังเวชวิศยาราม

  

พระมหาเถระ พระเถรานุเถระ ร่วมถวายความอาลัย พระธรรมสิทธิเวที (ถมยา อภิจาโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม  อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค๑๒ อดีตกรรมการ และเลขานุการ ศ.ต.ภ. ณ วัดสังเวชวิศยาราม วันที่ ๒๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ในการนี้ได้แต่งตั้งพระเทพเวที (พล อาภากโร ป.ธ.๙) เจ้าคณะภาค๖ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยารามวรวิหาร เขต พระนคร กรุงเทพฯ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔