พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศพระราชญาณเวที อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม

พระธรรมปาโมกข์ (สุนทร สุนฺทราโภ ป.ธ.๔) เจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร กรรมการมหาเถราสมาคม เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชญาณเวที (พัลลภ ปฺญญฺวลฺลโภ น.ธ.เอก,ป.ธ.๔ ) อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม วรวิหาร โดยอาราธนาพระสงฆ์สายกรรมฐาน รับบิณฑบาต-ฉันภัตตาหารเช้า ณ ศาลา ๘๐ ปี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดราชผาติการาม วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๖๓