พิธีบำเพ็ญกุศลสมโภช ๒๑๕ ปี วัดสุทัศนเทพวราราม วรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันจันทร์ที่ ๒๖-วันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ (วันที่ ๒)

พิธีบำเพ็ญกุศลสมโภช ๒๑๕ ปี วัดสุทัศนเทพวราราม วรมหาวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์ วันจันทร์ที่ ๒๖-วันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ (วันที่ ๒)

วันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปวัดสุทัศนเทพวราราม วรมหาวิหาร ทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสมโภช ๒๑๕ ปี วัดสุทัศนเทพวราราม วรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน อุทิศถวายสมเด็จบูรพมหากษัตริยาธิราช,สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ(แพ ติสฺสเทโว) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก,อดีตเจ้าอาวาส

การนี้นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ร่วมพิธี พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติถวายงานและปฏิบัติพิธี ณ พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม วรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร