พิธีฉลองสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร “พระครูโฆสาภิวัฒน์” และ “พระครูสุภัทรธรรมโฆษิต” ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม

พิธีฉลองสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร “พระครูโฆสาภิวัฒน์” และ “พระครูสุภัทรธรรมโฆษิต” ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม

วันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 16.30 น. ที่พระอุโบสถ วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ พระเทพประสิทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร เป็นประธานสงฆ์ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญชัยมงคลคาถาในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการพระราชทานสมณศักดิ์ ตั้งพระครูสัญญาบัตรให้ พระครูปลัดธีรวัฒน์ (องอาจ ฉนฺทธมฺโม) วิทยฐานะ น.ธ.เอก, ประโยค 1-2, ป.บส, พธ.บ., รป.บ., นศ.ม. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม, เจ้าอาวาสวัดระฆังญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น เป็นพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนาม ที่ “พระครูโฆสาภิวัฒน์” และให้ พระครูสมุห์ วัชระ ภทฺทธมฺโม วิทยฐานะ น.ธ.เอก, ป.บส. บธ.บ., พธ.ม. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม เป็น พระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนาม ที่ “พระครูสุภัทรธรรมโฆษิต” โดยมี พระราชวชิรโมลี รองเจ้าคณะภาค 14 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร พระพิมลภาวนาพิธาน วิ. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร พระครูสิริธรรมวิภูษิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร พระเถรานุเถระ นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายสุภกิณห์ แวงชิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายธนันท์รัฐ ธนเสฏฐการย์ ที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา นายประสพโชค อยู่สำราญ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย นายยืนยง โอภากุล ศิลปินแห่งชาติ  ศิษยานุศิษย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ภาคีเครือข่าย และพุทธศาสนิกชน ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

โอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำพุทธศาสนิกชนร่วมขบวนอัญเชิญสัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตรพระราชทาน จากซุ้มประตูวัดระฆังโฆสิตาราม เข้าสู่ซุ้มประตูพรมรังสี จากนั้น พระครูโฆสาภิวัฒน์และพระครูสุภัทรธรรมโฆษิต ถวายสักการะบูรพาจารย์ ประกอบด้วย เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ศรี) เจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) เจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (ม.จ.ทัด เสรีวงศ์) เจ้าประคุณ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ม.ร.ว. เจริญ อิศรางกูร) และเข้าสู่พระอุโบสถวัดระฆังโฆสิตาราม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระครูโฆสาภิวัฒน์และพระครูสุภัทรธรรมโฆษิต เข้าถวายสักการะพระเทพประสิทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม ประธานฝ่ายสงฆ์ และพระมหาเถระในพระอาราม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เข้าถวายสักการะ ประธานฝ่ายสงฆ์ เจ้าหน้าที่ อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วอ่านสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ คณะสงฆ์วัดระฆังโฆสิตารามทั้งพระอาราม เจริญชัยมงคลคาถา พระครูโฆสาภิวัฒน์และพระครูสุภัทรธรรมโฆษิต ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระเทพประสิทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม และพระมหาเถระในพระอาราม จากนั้น นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำคณะผู้ร่วมพิธีถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาทั้งพระอาราม กรวดน้ำรับพร กราบลาพระรัตนตรัย จากนั้น ศิษยานุศิษย์เข้าถวายสักการะพระครูโฆสาภิวัฒน์และพระครูสุภัทรธรรมโฆษิต เป็นอันเสร็จพิธี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย อ่านสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ความว่า 1) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ให้ พระครูปลัดธีรวัฒน์ (องอาจ ฉนฺทธมฺโม) วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร พระอารามหลวง เป็น พระครูโฆสาภิวัฒน์ พระครูผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ขอพระคุณจงรับธุระพระพุทธศาสนา เป็นภาระสั่งสอน ช่วยระงับอธิกรณ์ และอนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรในพระอารามโดยสมควร จงเจริญสุขสวัสดิ์ในพระพุทธศาสนาเทอญ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม พุทธศักราช 2565 และ 2) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ให้ พระครูสมุห์ วัชระ ภทฺทธมฺโม วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร พระอารามหลวง เป็น พระครูสุภัทรธรรมโฆษิต พระครูผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ขอพระคุณจงรับธุระพระพุทธศาสนา เป็นภาระสั่งสอน ช่วยระงับอธิกรณ์ และอนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรในพระอารามโดยสมควร จงเจริญสุขสวัสดิ์ในพระพุทธศาสนาเทอญ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม พุทธศักราช 2565

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า “พระครูโฆสาภิวัฒน์ (องอาจ ฉนฺทธมฺโม)” สำเร็จการศึกษานักธรรมชั้นเอก หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) เป็นพระเถระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มีคุณูปการในกิจการพระศาสนา เป็นผู้เผยแผ่หลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า อบรมให้เยาวชนและประชาชนได้เข้าใจถึงพระพุทธศาสนา และขยายองค์ความรู้ไปยังต่างประเทศในประเทศญี่ปุ่น โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งทางปกครองเป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร และเจ้าอาวาสวัดระฆังญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับ “พระครูสุภัทรธรรมโฆษิต (วัชระ ภทฺทธมฺโม)” หรือ พระครูต้น สำเร็จการศึกษานักธรรมชั้นเอก หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งทางปกครองเป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร และเป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดบางหลวงหัวป่า อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดย “พระครูต้น” เป็นพระเถระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มีคุณูปการในกิจการพระศาสนา ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี อาทิ การก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์งานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังงิ้วใต้ การแจกจ่ายถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือคนขับรถแท็กซี่ บรรเทาความเดือดร้อน ลดค่าใช้จ่ายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่เขตบางกอกน้อย และล่าสุด ได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา พ่อบุญมี แม่อุบล ณ หมู่ที่ 8 ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่มีชีวิตและมีความยั่งยืน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา รวมถึงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” เพื่อให้เกิดการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม ทำให้สามารถพึ่งพาตนเองเพื่อไปพัฒนาพื้นที่ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างความสุขในพื้นที่ นำไปสู่การสร้างรากฐานที่เข้มแข็งของชุมชนได้อย่างยั่งยืน

ด้าน พระครูโฆษาภิวัฒน์ และพระครูสุภัทรธรรมโฆษิต กล่าวว่า ขออนุโมทนาในความตั้งใจของญาติโยมทุกท่านที่มาอนุโมทนาบุญ ทั้งนี้ ด้วยบุญบารมีของครูบาอาจารย์ บูรพาจารย์วัดระฆังโฆสิตาราม ขอให้ทุกท่านได้เลื่อมใส ศรัทธา และมีความรักต่อการช่วยเหลืองานการพระศาสนา และช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม เป็นที่พึ่งพา ที่พึ่งพิง ทั้งทางกาย ทางใจ ทำให้วัดในพระพุทธศาสนาเป็นรมณียสถานอันส่งผลให้พุทธศาสนิกชนได้มีความสุขอย่างยั่งยืนสืบไป